SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

L’alumnat que ha cursat estudis d’ESO, batxillerat o un cicle formatiu al nostre centre i desigte una certificació acadèmiques o certificat a l’efecte de trasllats ha de pagar les taxes i presentar la seguent documentació en la secretaria del centre per a obtenir el titol acadèmic:

  1. Justificant d’haver pagat les taxes per expedició del certificat. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i de que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
  2. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
  3. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes del certificat, si és el cas.