Taxes de matrícula 2024-2025. Batxillerat

Només per a l’alumnat de batxillerat

L’alumnat de batxillerat abans d’entregar els documents de la matrícula en secretaria cal que realitze el pagament de les taxes corresponents.

Taxes per a l’alumnat de 1r de batxillerat

Han de pagar la taxa per expedició de l’Historial Acadèmic de Batxillerat i la taxa per Targeta d’identitat.

Si l’alumne repeteix 1r Batxillerat o es matricula en 2n de Batxillerat, únicament haurà de pagar la taxa per Targeta d’identitat.

Per al pagament d’aquestes taxes s’ha de seguir el següent procediment:

1. TRAURE ELS IMPRESOS 046 DE LA SEGÜENT ADREÇA D’INTERNET:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

Cal triar en el desplegable d’òrgan gestor INSTITUTS D’ALACANT i després marcar TAXA D’EXPEDICIÓ DE L’HISTORIAL ACADÈMIC (Únicament per a alumnes de 1r Bach no repetidors).

El declarant o subjecte passiu que apareix en el document és l’alumne, que és el benificiario dels serveis prestats pel pagament de la taxa.

De la mateixa forma cal imprimir un altre model 046 per a pagar també la taxa de Targeta d’identitat: triar INSTITUTS D’ALACANT i després TARGETA D’IDENTITAT.

Una vegada impresos ens dona l’opció de pagar-los telemàticament mitjançant el pas 2 (opcional).

2. Entregar en secretaria els rebuts amb el segell de l’entitat bancària o el justificant d’haver-hi els abonat tant de l’historial acadèmic com de la targeta d’identitat juntament amb els rebuts generats en el pas anterior.

3. Si s’és beneficiari d’alguna mena de descompte s’haurà de presentar, en el moment de la matrícula, la documentació que justifique aquest descompte. El descompte per discapacitat unicamente es podrà aplicar en el cas que afecte l’alumne i no en el cas de familiars.

Pots descarregar el document amb les instruccions ací.