Procés d’admissió: Circumstància específica

El passat 26 d’abril es va publicar la RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

Segons es disposa en l’article  36. Circumstància específica del Decret 48/2024, cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. Esta circumstància específica haurà de fixar-se amb criteris objectius que no podran contradir el que s’establix en l’article 3 de l’esmentat decret, ni suposar discriminació de cap mena i podrà ser coincident amb algun dels criteris d’admissió.

La circumstància específica que es pot justificar en el nostre centre i que ha determinat el Consell Escolar de l’IES Badia de Babel és la següent:

Poden consultar tota la informació relativa a este procés en la pàgina web de la Conselleria d’Educació: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio