Avaluació i Promoció

PROMOCIÓ REPETICIÓ DE CURS TÍTOL DE BATXILLERAT

 

PROMOCIÓ
1. Alumnes amb totes les matèries aprovades.

2. Alumnes de primer curs amb avaluació negativa en DUES matèries

REPETICIÓ DE CURS

Els alumnes de primer curs amb avaluació negativa en TRES o més matèries.

Els alumnes de segon curs que hagen obtingut avaluació negativa en alguna matèria podran optar a l’hora de matricular-se per cursar únicament dites matèries o per matricular-se del curs complet.

Els alumnes podran optar per repetir cada un dels cursos una sola vegada sense superar el termini màxim de quatre anys per a cursar el batxillerat en règim ordinari. EXCEPCIONALMENT podran repetir un del cursos una segona vegada amb un informe previ de l’equip docent.

TÍTOL DE BATXILLERAT
L’alumnat amb avaluació positiva en totes les matèries podrá solicitar el corresponent titol de batxillerat .