• Ensenyaments que s’imparteixen en el centre:
E.S.O.1r Cicle1r ESO
2n ESO
3r ESO
2n Cicle4t ESO
  • Titulació E.S.O.
        Estudi obligatori i gratuït fins als 16 anys. Duració de 4 anys (entre els 12 i 16 anys). Se supera el curs amb totes les matèries aprovades. Excepcionalment es pot promocionar amb 2 assignatures suspeses que no siguen instrumentals: castellà, valencià, matemàtiques. Les matèries pendents han d’aprovar-se. Cada curs pot repetir-se 1 sola vegada. Com a màxim dues vegades en tota l’E.S.O. L’alumnat podrà romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys. El títol de la E.S.O. prepara per a realitzar estudis superiors, cicles formatius o accés al món laboral. Alumnat amb necessitats educatives especials tenen altres vies de titulació.
  • 1° E.S.O.

Assignatures troncals:– LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.
– LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA.
– MATEMÀTIQUES.
– GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
– BIOLOGIA I GEOLOGIA.
– EDUCACIÓ FÍSICA.
– MÚSICA.
– TECNOLOGIA.
– TUTORIA.
– RELIGIÓ O VALORS ÈTICS (a triar 1)
– ANGLÉS
Assignatures específiques
(a triar 1 d’aquest bloc):
– SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.
– INFORMÀTICA.
– TALLER DE REFORÇ.
– CULTURA CLÀSSICA.
– EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL.
 
Si es promociona:Es passa a 2n ESO i si es té alguna matèria o assignatura suspesa de 1r ESO, s’haurà de recuperar al llarg del curs.
Si no es promociona:Es repeteix 1r ESO.
  • 2° E.S.O.

Assignatures troncals:– LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.
– LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA.
– MATEMÀTIQUES.
– GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
– FÍSICA I QUÍMICA.
– EDUCACIÓ FÍSICA.
– MÚSICA.
– TECNOLOGIA.
– EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL.
– TUTORIA
– RELIGIÓ O VALORS ÈTICS (a triar 1)
– ANGLÉS
Assignatures específiques
(a triar 1 d’aquest bloc):
– SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.
– INFORMÀTICA.
– TALLER DE REFORÇ.
– CULTURA CLÀSSICA.
– PROJECTE INTERDISCIPLINARI D’ESCACS.
 
Si es promociona:Es passa a 3r ESO i si es té alguna matèria o assignatura suspesa de 1r ESO o de 2n ESO, s’haurà de recuperar al llarg del curs.
Si no es promociona:– Es repeteix 2n ESO.
– Es cursa un Programa de Millora d’Aprenentatge i Rendiment (PMAR).
– Es cursa una Formació Pofesional Bàsica (FPB).
  • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

Destinataris accés:
Edat entre els 15 i 17 anys (que hagen cursat 2n o 3r d’ESO), i no estiguen en condicions de promocionar. Ha de tindre l’edat (15-17 anys) l’any natural. Alumnat que mostra interés per una formació més pràctica i acumula fracàs escolar. Ser proposats per l’equip docent als pares, mares o tutors legals, per a la incorporació a un cicle formatiu de Formació Professional Bàsica (FPB).
Certificació i titulació:
Si se supera els dos cursos obtindrà el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats. Nivell 1. Fins que es regule el pacte per l’educació RD Llei 5/2016, l’alumnat que aprove totes les matèries i obtinga, per tant, el títol de Formació Professional Bàsica, podrà obtindre el títol d’ESO, si s’han aconseguit els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa. En la Comunitat Valencian aquest aspecte està regulat en la Resolució de 30 d’octubre de 2017.
 **Consultar les condicions, segons el centre** En finalitzar, l’alumnat podrà accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. Existeix una reserva del 20% de les places. El títol de FPB, tindrà els mateixos efectes laborals que el títol d’ESO per a l’accés a ocupacions públiques i privades (amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional). L’alumnat que no aprove les matèries o mòduls formatius, obtindrà la certificació acadèmica dels mòduls professionals o unitats formatives que s’hagen superat.
  • PROGRAMA PER A la MILLORA D’APRENENTATGE I EL RENDIMENT (PMAR)

És un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa, dirigit a l’alumnat que presenta dificultats en el seu aprenentatge no atribuïbles mancant estudi o esforç. Té com a finalitat aconseguir que l’alumnat aconseguisca els objectius de l’etapa i adquirisca les competències corresponents per a aconseguir el títol de graduat en secundària. Requisits per a accedir a un PMAR:
Alumnat que haja cursat 2n ESO, tinga alguna repetició en qualsevol de les dues etapes i no complisca els requisits de promoció a 3r ESO. Alumnat que es trobe cursant en 3r ESO, sense haver repetit abans i no complisca els requisits de promoció a 4t ESO, d’aquesta manera, es podria repetir en 3r PMAR. Ha de ser proposat per l’equip docent i comptar amb el consentiment de la família. L’alumnat que haja cursat 3r PMAR, el curs següent accedirà a un PR4 amb una organització similar. Una vegada finalitzat aquest curs, obtindria el títol de l’ESO i es recomanaria que accedira a un cicle formatiu de grau mitjà.
  • 3° E.S.O.

Assignatures troncals:– LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.
– LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA.
– MATEMÀTIQUES.
– GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
– BIOLOGIA I GEOLOGIA.
– FÍSICA I QUÍMICA.
– EDUCACIÓ FÍSICA.
– MÚSICA.
– TECNOLOGIA.
– EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL.
– TUTORIA
– RELIGIÓ O VALORS ÈTICS (a triar 1)
– ANGLÉS
Assignatures específiques
(a triar 1 d’aquest bloc):
– SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.
– INFORMÀTICA.
– TALLER D’APROFUNDIMENT.
– CULTURA CLÀSSICA.
– INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRESARIAL.
– COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA.
 
Si es promociona:Es passa a 4t ESO i si es té alguna matèria o assignatura suspesa de 1r ESO, de 2n ESO o de 3r ESO, s’haurà de recuperar al llarg del curs.
Si no es promociona:– Es repeteix 3r ESO.
– Es cursa un Programa de Millora d’Aprenentatge i Rendiment (PMAR).
– Es cursa una Formació Pofesional Bàsica (FPB).
Si es té clar que es vol cursar una de les opcions de Batxillerat: s’ha de triar Matemàtiques Acadèmiques. Si encara no es té clar que es vol cursar, però t’agraden o se’t donen bé les matemàtiques: s’ha de triar Matemàtiques Acadèmiques. Si es té clar que es vol cursar una modalitat de Formació Professional: s’ha de triar Matemàtiques Aplicades.
S’ha de tindre en compte que les matèries triades en 3r ESO, no condiciona per a 4t ESO. És a dir, es podrà canviar d’idea una vegada el/la alumne/-a promocione a 4t ESO.
  • 4° E.S.O.

Assignatures troncals:– LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.
– LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA.
– GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
– EDUCACIÓ FÍSICA.
– TUTORIA
– RELIGIÓ O VALORS ÈTICS (a triar 1)
– ANGLÉS
Assignatures troncals d’opció:OPCIÓ: ENSENYAMENTS ACADÈMICSOPCIÓ: ENSENYAMENTS APLICATS
CIÈNCIES
(Itinerari per a cursar Batxillerat Ciències)
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
(Itinerari per a cursar Batxillerat Humanitats/Socials)
– MATEMATICAS APLICADES.
– TECNOLOGIA.
Triar 1 assignatura entre:
– CIÈNCIES APLICADES A l’ACTIVITAT PROFESSIONAL
– INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL
– MATEMATICAS ACADÈMIQUES.
– FÍSICA I QUÍMICA.
– BIOLOGIA I GEOLOGIA
– MATEMATICAS ACADÈMIQUES.
– LLATÍ.
– ECONOMIA
Assignatures específiques
(a triar 1 d’aquest bloc):
– EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL.
– MÚSICA.
Assignatures lliure configuració
(a triar 1 d’aquest bloc):
– TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.
– SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.
– COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA.
 
NOTA: L’elecció de qualsevol opció (Acadèmiques o Aplicades), no condiciona eleccions futures. És a dir, es pot cursar ENSENYAMENTS APLICATS i prendre la decisió en finalitzar 4t ESO de cursar Batxillerat, però s’ha de tindre en compte que l’alumnat no tindrà la preparació acadèmica necessària.
Els alumnes i alumnes que hagen obtingut una avaluació, ben positiva en totes les matèries, o ben negativa amb un màxim de dues matèries suspeses, sempre que aquestes no siguen de manera simultània LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA, LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA, I MATEMÀTIQUES, obtindran el títol de: GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
  • I DESPRÉS DE 4t ESO, QUÈ?

La Formació Professional prepara per a exercir un treball qualificat en les diferents professions. Obri les portes al món laboral i a estudis universitaris. Són estudis especialitzats. Les matèries que s’estudien, estan relacionades amb la família professional que es trie. La duració, en la majoria dels cicles formatius, és de 2 anys. En els quals es realitzaran pràctiques en empreses, per a completar la formació.
Es promocionarà de 1r a 2n de Batxillerat, en els següents casos:
Amb totes les matèries aprovades. 1 o 2 matèries suspeses (el/la alummno/-a aprovarà les matèries per a obtindre el títol de Batxiller). El títol de Batxiller, s’obté amb totes les matèries aprovades
Escola d’adults. Proves lliures per a l’obtenció del títol de l’ESO, per a majors de 18 anys. Prova d’accés a cicles formatius: Amb l’aprovat s’accedeix a cicles formatius de grau mitjà. Requisits per a presentar-se: tindre o complir els 17 anys, l’any natural de presentar-se a les proves d’accés.