Aneu a la barra d'eines

Admissió FP 2021-2022

Llista definitiva admesos

Grau Mitjà – Grau Superior – Semipresencial (22de juliol)

Llistes d’admesos i no admesos més instruccions de matrícula

FP Bàsica (15 de juliol)

 • Llista d’admesos i no admesos
 • ALUMNAT ADMÉS
  • DIA 16 DE JULIOL RETIRADA SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSELLERIA DE 9H A 17H
  • DIA 19 DE JULIOL LLIURAMENT SOBRE MATRÍCULA EN BÚSTIES SECRETÀRIA DE CICLES (ADMINISTRATIU) EN HORARI DE 9H A 17H
 • ALUMNAT NO ADMÉS
  • Termini de presentació d’al·legacions de manera telemàtica: del 15 al 19 de juliol

Llista provisional admesos

Grau Mitjà – Grau Superior – Semipresencial (13 de juliol)

FP Bàsica (7 de juliol)

Sol·licita la teua plaça per al pròxim curs 2021 – 2022

 • La inscripció s’ha de realitzar per via telemàtica en tots els casos. Només amb el teu DNI o NIE a la mà!
 • Només hauran d’enviar documentació addicional aquelles persones que hagen de presentar el requisit acadèmic, situacions derivades de diversitat funcional o esportistes d’elit. La documentació s’enviarà havent fet la sol·licitud d’admissió i dins del termini d’aquesta, al correu admisionciclos@iesabastos.org o de manera presencial en les bústies destinades a aquest efecte en la secretaria de cicles de l’IES Abastos.
 • Tota persona que aparega en les llistes definitives d’admesos del procés d’admissió haurà de formalitzar la matrícula el dia i hora establides en el calendari de matrícula del centre. (El calendari s’anunciarà en aquesta mateixa web després de la publicació de les llistes definitives de l’actual procediment d’admissió).
 • Per a conéixer terminis i l’estat de la teua sol·licitud visitar: Calendari d’admissió.
 • Per al curs d’especialització d’Intel·ligència Artificial i Big Data, el calendari d’admissió s’obrirà pròximament. Es comunicarà en aquesta mateixa pàgina.

Qui ha de participar en el procés d’admissió?

 • Aquell que accedeix per primera vegada a un cicle formatiu.
 • Aquell que vol canviar de centre.
 • Alumnat matriculat en el centre el curs 2020/2021 que vulguen matricular-se en un cicle nou.
 • Aquell que vulga cursar modalitat semipresencial. Inclosos els actualment matriculats en semipresencial.
 • Aquell que s’ha inscrit per a la realització de la prova d’accés a cicles formatius.

Requisit acadèmic, com i on presentar-ho.

PRESENTACIÓ DEL REQUISIT ACADÈMIC. 

Per a participar en el procés d’admissió és IMPRESCINDIBLE l’acreditació de la possessió del requisit acadèmic.

Termini de presentació:
 • Per a l’alumnat que al juny reunisca els requisits acadèmics, abans del 2 de juliol.
 • Per a l’alumnat que en fase extraordinària reunisca el RA, fins al 8 de juliol.
Documentació a entregar: 
 • Fotocòpia o escaneig de la còpia de la sol·licitud d’admissió.
 • Fotocòpia o escaneig del certificat acreditatiu del requisit acadèmic, amb indicació de la nota mitjana. Posteriorment, si és admés, se sol·licitarà l’original per a la matrícula.
Manera de presentació: Dues possibilitats:

 • Per correu electrònic, dirigit a admisionciclos@iesabastos.org
 • Presencial, en les bústies de secretaria de cicles, en horari de 8.00 a 20.00. La còpia de la sol·licitud i la fotocòpia del requisit hauran d’anar engrapades.
EXCEPCIONS: Estaran exceptuats de presentar el requisit acadèmic els sol·licitants que es troben en alguna d’aquestes situacions:

 • Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.
 • Hagen obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.
 • Els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el mateix centre que haguera sol·licitat en primera opció.
Advertiment: 

Seran excloses del procés d’admissió les sol·licituds en les quals es constate alguna d’aquestes circumstàncies:

 • La falsedat en les dades declarades, o la falta d’acreditació suficient.
 • La falsedat de la documentació aportada.

Tot això sense perjudici de l’exigència de responsabilitats que, sobre aquest tema, pogueren derivar-se.

Reserva de places i contingents de places

Diversitat funcional: hauran de presentar de manera presencial o a través correu admisionciclos@iesabastos.org , la següent documentació:

 • còpia o escaneig de la sol·licitud d’admissió
 • còpia o escaneig Certificat o resolució de discapacitat
 • còpia o escaneig Dictamen tècnic facultatiu vigent
 • telèfon de contacte

Esportista d’elit: hauran de presentar de manera presencial o a través correu admisionciclos@iesabastos.org , la següent documentació:

 • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’elit A o B o d’alt rendiment

Repartiment de places i criteri de prioritat

GRAU MITJÀ Reserva 5% per a situacions derivades de diversitat funcional.

Reserva 5% per a esportistes d’elit.

Després de l’assignació anterior les places restants es reparteixen de la següent forma:

Contingent del 60% per a l’accés directe de graduats en ESO o titulació equivalent. Prioritat en funció de l’expedient acadèmic, ordenades per nota mitjana d’expedient.

Contingent del 20% de les places per a l’accés directe de titulats d’FP bàsica. Prioritat segons el que s’estableix en l’ Annex V-c, ordenat per nota mitjana de l’expedient.

Contingent del 20% de les places per a l’accés mitjançant prova d’accés i altres vies d’accés. Prioritat per nota mitjana en qualsevol dels següents casos:

 • Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà.
 • Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Títol de Tècnic Auxiliar, Tècnic o equivalent a efectes acadèmics.
GRAU SUPERIOR Reserva 5% per a situacions derivades de diversitat funcional.

Reserva 5% per a esportistes d’elit.

Després de l’assignació anterior les places restants es reparteixen de la següent forma:

Contingent del 60% per a l’accés directe de titulats de batxiller o titulació equivalent. Prioritat en funció de l’expedient acadèmic: (modalitats i matèries vinculades a cada títol segons el que s’estableix en l’ Annex V-a, i, dins de cada grup, ordenades per nota mitjana d’expedient).

Contingent del 20% de les places per a l’accés directe de titulats de tècnic d’FP. Prioritat CF de grau mitjà de la mateixa família professional, ordenat per nota mitjana de l’expedient.

Contingent del 20% de les places per a l’accés mitjançant prova d’accés i altres vies d’accés. Prioritat per nota mitjana de l’expedient, en qualsevol dels següents casos:

 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior, havent superat l’opció corresponent a la família professional. Veure Annex V-b
 • Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Veure Annex V-b
 • Títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Títol universitari.

Criteris de prioritat detallats.

Formació Professional Bàsica (FPB)

Cicles formatius GRAU MITJÀ (CFGM)

Cicles formatius GRAU SUPERIOR (CFGS)

Alumnes que volen cursar segon curs d’un cicle formatiu.

Sol·licitud a curs presencial

 • Tots hauran de participar en el procés d’admissió excepte l’alumnat presencial del centre que continue cursant el mateix cicle formatiu.
 • En l’admissió telemàtica haurà d’assenyalar que desitja plaça per a cursar el segon curs.
 • El requisit acadèmic amb el qual participarà en el procés d’admissió, serà el mateix amb el qual es va accedir al cicle formatiu. No amb les notes del primer curs.

Sol·licitud a curs semipresencial

 • L’alumnat semipresencial ha de realitzar l’admissió per al següent curs.
 • El requisit acadèmic amb el qual participarà en el procés d’admissió, serà:
  • Si ve de modalitat presencial: el mateix requisit amb el qual es va accedir al cicle formatiu.
  • Si ve de modalitat semipresencial d’altre cicle formatiu: el mateix requisit amb el qual es va accedir al cicle formatiu o amb la nota de l’expedient del cicle formatiu finalitzat.
  • Si ve de modalitat semipresencial del mateix cicle formatiu: Només s’enviarà per correu electrònic, a l’adreça admisionciclos@iesabastos.org la sol·licitud d’admissió obtinguda en el procés de telematrícula.

Accés a la telematrícula.

www.telematricula.es

Per als qui vagen a sol·licitar plaça en l’IES Proveïments i no disposen de mitjans electrònics per a participar en el procés d’admissió. Hi haurà aules disponibles del 21 de maig a l’1 de juny, tots dos inclusivament de 10 a 14 hores, per a realitzar l’admissió.

Ajuda per a obtindre la clau d’admissió.

https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf

Normativa d’Admissió

 • Formació professional Bàsica

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18088

 • Cicle formatiu de Grau mitjà i Grau superior

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18090

Vacants

Seran publicades el 6 de juliol segons calendari d’admissió de la GVA.

Notes de tall.

Consulta la informació a la GVA.