Proves d’Accés

Llistat de notes FINALS.

Millorar nota

Es recorda que es pot millorar la nota obtinguda en les proves d’accés aportant la Documentació per estudis cursats. Llegir com fer-ho.

Llistat de notes provisionals després de les reclamacions

Llistat de notes provisionals

Reclamacions de notes provisionals

Instruccions per l’examen i distribució d’aspirant’s per aula.

Llistat definitiu de persones admeses a realitzar les proves d’accés

Llistat provisional de persones admeses a realitzar les proves d’accés

Proves d’Accés als Cicles Formatius de Formació Professional Grau Mitjà i Grau Superior 2021

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV 8993 d’11 gener 2021) Descarrega-la ací

NOTA IMPORTANT !!

Període d’Inscripció

Del 22 al 31 de Març de 2021

NOTA: La superació de la prova d’accés no implica l’admissió en el cicle formatiu, han d’haver participat en el procediment d’admissió i, una vegada admesos, formalitzar la matrícula en el termini que s’establisca a aquest efecte.

Condicions d’Accés

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les següents condicions:

Proves de Grau Mitjà:

 • Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.

Proves de Grau Superior:

 • Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.
 • Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

Documentació a Presentar

Per a ser admés per a la realització de la prova d’accés, tota la documentació haurà d’estar degudament emplenada.

 • Davant la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments, s’ha habilitat la possibilitat de remetre la sol·licitud per a realitzar la prova per correu electrònic al següent correu: admisionciclos@iesabastos.org
 • Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. A més aquelles persones que vulguen realitzar la prova d’Accés a Grau Superior. IMPRESCINDIBLE: En el correu hauran d’indicar a quines assignatures de la part específica s’inscriuen.
 • Pot acudir al centre educatiu per a entregar la documentació en horari de 9-13:30h de dilluns a divendres.

– Sol·licitud d’inscripció:

 • Grau mitjà
 • Grau superior IMPRESCINDIBLE: En el correu hauran d’indicar a quines assignatures de la part específica s’inscriuen.

– Acreditació d’identitat:

 • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels següents documents: DNI/ NIF, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels següents documents: DNI/ NIF, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d’accés directe per altres contingents, annex V

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l’efecte d’admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.

Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

– Certificat i informe de discapacitat, només per a aquelles persones amb discapacitat que necessiten adaptació a la prova.

Sol·licitud d’exempció:

Les persones que hagen sol·licitat alguna exempció podran presentar-se, si així ho desitgen, a l’examen de l’apartat del qual hagen sol·licitat l’exempció. En aquest cas, la nota final d’aquest apartat serà la major entre les dues que pogueren correspondre-li, a saber, la nota de l’examen o la nota al fet que li dona dret la certificació que presente.

Documentació justificativa:

 • Documentació acreditativa de programa de qualificació professional inicial, o cicle formatiu, ESO, o Batxillerat
 • En cas d’exempció per experiència laboral hauran d’aportar:
 • Certificats de les empreses on s’haja treballat en els que es faça constar específicament l’activitat a la qual es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenvolupada per l’interessat i el nombre d’hores dedicades a aquesta. En cas de treballadors autònoms, certificat d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques.
 • Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a la qual estiguera afiliat, on conste l’empresa i el període de contractació o, en el seu cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

Termini Presentació Documentació Justificativa:

NOTA: si la documentació no s’entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d’exempció indicats.

Taxa: Assistent de la Taxa 046 disponible en la web de la Conselleria d’Educació.

 • Import CFGM matrícula ordinària: 6,42 € (Família nombrosa 3,21€ / 0€)
 • Import CFGS matrícula ordinària: 9,64 € (Família nombrosa 4,82€ / 0€)

Calendari Proves d’Accés 2021

· INSCRIPCIÓ: del 22 al 31 de març de 2021, tots dos inclusivament.
· SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
· SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
· Publicació llistes provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021.
· Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: del 28 al 30 d’abril.
· Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 6 de maig.
· PROVES GRAU MITJÀ: 24 i 25 de maig.
· PROVES GRAU SUPERIOR: 24 i 25 de maig.
· Publicació llistes provisionals qualificacions de la prova: 31 de maig.
· Reclamació llistes provisionals qualificacions: de l’1 i 2 de juny.
· Publicació llistes de resultats de reclamacions: 8 de juny.
· Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior convocatòria ordinària: del 22 de març al 30 de juny, tots dos inclusivament.
· Publicació llistes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: 1 de juliol.

· Lliurament de certificats prova grau mitjà i grau superior: 2 de juliol. Modificat per la resolució 31 de març del 2021.

NOTA: La superació de la prova d’accés no implica l’admissió en el cicle formatiu, han d’haver participat en el procediment d’admissió i, una vegada admesos, formalitzar la matrícula en el termini que s’establisca a aquest efecte.

Font: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 

Exàmens d’Anys Anteriors de les Proves d’Accés

www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Horari de les Proves

Grau Mitjà – Dilluns 24 de maig 2021

Hora

Examen

9.00 – 10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura
10.15 – 11.15 Part social: Ciències Socials
11.30 – 12.15 Part lingüística: Anglés

Grau Mitjà – Dimarts 25 de maig 2021

Hora

Examen

9.00 – 10.00 Parteix CMT: Matemàtiques
10.15 – 11.00 Parteix CMT: Ciències de la Naturalesa
11.15 – 12.00 Parteix CMT: Tractament de la informació

Grau Superior – Dilluns 24 de maig 2021

Hora

Examen

15.00 – 16.15 Llengua i Literatura
16.30 – 17.45 Anglés
18.00 – 19.15 Matemàtiques
19.30 – 20.15 Tractament de la informació

Grau Superior – Dimarts 25 de maig 2021

Hora

Examen

16.00 – 17.15 Part específica: apartat B 1
17.30 – 18.45 Part específica: apartat B 2

Els aspirants hauran de presentar-se en ho centre 20 minutos abans de l’examen. Imprescindible per a fer l’examen: portar el DNI.

Per a l’examen de matemàtiques, es pot vindre amb calculadora però no es permetrà l’ús del telèfon mòbil.

IMPORTANT: Per a cursar un cicle formatiu, el pròxim curs hauria de formalitzar la inscripció durant el procés d’admissió