Currículum 3r

Currículum

3r CURS Troncals Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Troncals Optatives 1 Matemàtiques O. E. Acadèmiques
Matemàtiques O. E. Aplicades
Específiques Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Específiques d’Opció 1 Cultura Clàssica
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Segona Llengua Estrangera
Tecnologia
Optatives 1 Informàtica youtube-icon
Tecnologia (1)
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari
Cultura Clàssica (1)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial (1)
Segona Llengua Estrangera (1)
Competència Comunicativa Oral 1a llengua Estrangera

(1) Es pot triar sempre que no es curse com a Específica d’Opció

Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)