Currículum 1r

Consulta ací els àmbits i les llengües en què s’impartixen

Currículum

1r CURS Troncals Biologia i Geologia
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Específiques  Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Tecnologia
Optatives 1 Informàtica
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Cultura Clàssica
Segona Llengua Estrangera
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari