Aneu a la barra d'eines

Mobilitat per a personal de cicles formatius

Terminis

Inscripció, lliurament de sol·licituds i documentació.

La sol·licitud pot descarregar-se en PDF

  • El termini de lliurament de sol·licituds i documentació serà del 16 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 tots dos inclusivament.

  • La sol·licitud juntament amb la documentació aportada s’entregarà en la secretaria de cicles, dirigida al director del centre. S’adjuntaran dues còpies de la sol·licitud. La documentació a aportar al costat de la sol·licitud serà la que acredite els mèrits aportats (veure l’apartat Selecció dels participants) i l’horari de classes.

Llista provisional de sol·licituds admeses

Es publicarà el dia 11 de gener de 2021 en el despatx de FCT.

Reclamacions

Reclamacions fins a les 13.00 hores del dia 14 de gener de 2021 en la secretaria de cicles.

Llista definitiva de sol·licituds admeses:

Es publicarà el dia 18 de gener de 2021 en el despatx de FCT.

Beques disponibles

Mobilitats de professors concedides per al període 2020-2022

20

KA102-2020 job-shadowing

8

KA102-2020 visita preparatòria prèvia a la mobilitat d’alumnes

1

KA103-2020 job-shadowing i cerca d’empreses

7

Consorci format per diversos instituts de València

4

Mobilitats de professors pendents del període 2019-2021 ampliat a 2022

16

KA102-2019 job-shadowing

8

KA103-2019 job-shadowing i cerca d’empreses

8

Mobilitats de professors pendents del període 2018-2020 ampliat a 2021

6

KA102-2018 job-shadowing

2

KA103-2018 job-shadowing i cerca d’empreses

4

Països de destinació

Regne Unit, Alemanya, Països Baixos, França, Polònia, uns altres no confirmats.

Selecció dels participants

El perfil dels participants serà preferentment:

  • Professors que imparteixen docència en Cicles Formatius i FP Bàsica (Obligatori).
  • Alt nivell d’anglés.
  • Alt grau d’implicació i motivació en el projecte.
  • Assistència a cursos, jornades relacionades amb els projectes europeus.
  • Experiència a tutoritzar alumnes en pràctiques en empreses.
  • Experiència i participació en altres projectes europeus.

El procés de selecció es durà a terme pel comité de mobilitat multidisciplinària que valorarà les sol·licituds i la documentació amb el següent barem:

  1. Nivell d’anglés, fins a 2 punts:

Nivell C1, C2 (acreditat), es valorarà fins a 2 punts.

Nivell B2 (acreditat), es valorarà fins a 1,5 punts.

Nivell B1 (acreditat), es valorarà fins a 1 punt.

  1. Alt grau d’implicació i motivació en el projecte, fins a 4 punts:

Es valorarà el treball realitzat fins al moment en relació amb els projectes Erasmus+ del centre.

 3. Assistència a cursos, jornades relacionades amb els projectes europeus fins a 1 punt:

0,1 punts per jornada

0,3 punts per curs de fins a 20 hores

0,4 punts per curs de més de 20 hores

4. Experiència a tutoritzar alumnes en pràctiques en empreses, fins a 2 punts:

0,1 per any participant.

5. Experiència i participació en altres projectes europeus, fins a 1 punt:

0,1 per participació activa en projectes europeus.

Una vegada acabat el període de selecció de personal, es faran reunions periòdiques per a facilitar als seleccionats tota la informació necessària sobre les mobilitats, destinacions, preparació de les mobilitats, preparació de documentació, tasques de col·laboració, seguiment del projecte, etc.