Aneu a la barra d'eines

KA101 Mobilitat per a la formació del personal d’Educació Escolar

1.Informació general

Qué és un projecte KA101?

És un PROJECTE DE MOBILITAT PER A la FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT d’EDUCACIÓ ESCOLAR

La formació pot incloure tres tipus d’activitats:

 • Períodes de Docència
 • Cursos o activitats de formación estructurada a l’estranger
 • Aprenentatge per observación.

Erasmus+ dona suport a la mobilitat per motius d’aprenentatge del personal que:

 • s’emmarque en un Pla de Desenvolupament Europeu.
 • responga a necessitats de desenvolupament del personal clarament identificades;
 • vaja acompannyada de mesures de selecció, preparació i seguiment adequades; garantisca el reconeixement apropiat dels resultats de l’aprenentatge del personal participant;
 • garantisca la difusión i l’àmplia utilització dels resultats de l’aprenentatge dins de l’organización.

El KA101 en l’IES Abastos

Títol del projecte: Pla per a la internacionalització de Secundària

En el Pla de Desenvolupament Europeu les prioritats seleccionades:

 • Millora de la qualitat i / o metodologías
 • Abandonament escolar primerenc / Combatre el fracàs escolar
 • Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres

Les necessitats detectades i principals àmbits de millora:

1.- Competències del personal.
2.- Noves metodologías d’ensenyament i innovación educativa.
3.- Internacionalización i dimensión europea.
4.- Competències lingüístiques.
5.- Organització de la docència i de l’aprenentatge.
6.- Investigació i innovació educativa
7.- Igualtat, inclusió i equitat.

Els objectius:

1-Formar al professorat per a millorar l’organització de la docència i de l’aprenentatge, la competència lingüística i l’ús de metodologies innovadores.
2-Transferir les bones prácticas docents i organitzatives observades en els centres socis a Europa.
3-Consolidar i ampliar les aliances amb altres centres a Europa a través de la implementació de nous projectes col·laboratius: eTwinning, intercanvis escolars i projectes d’Associacions escolars.
4-Conéixer altres models de gestió de la qualitat en centres educatius europeus.
5-Conéixer noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge i ús de les TIC a l’aula per a millorar els resultats dels aprenentatges i augmentar la motivación d’alumnat i professorat.
6-Potenciar la dimensió europea de tota la comunitat educativa.
7-Preparar al professorat, lingüística i metodológicament, per a la imminent implantació del plurilingüisme.
8-Consolidar i ampliar l’aplicació de nous models de gestió organizació i direcció de centres educatius.
9-Impulsar la implantació de programes inclusius i d’atenció a la diversitat per a combatre el fracàs i l’abandonament escolar
10-Promoure la innovació i la investigació educativa a travès de l’observació i l’intercanvi de bones pràctiques.

Les activitats/mobilitats sol·licitades i concedides tenen com a objectiu donar resposta a nivell europeu a aquestes necessitats i intentar aconseguir els objectius.

2. Oferta de l’IES Abastos

Ens han concedit:

1. Finançament per a 10 activitats/mobilitats d’aprenentatge per observació de 5 dies cadascuna, a destins com:

 • Ist. di Istruz. Secondaria Superiore Bazoli (Itàlia)
 • Ist. di Istruz. Secondaria Carlo Livi (Itàlia)
 • Instituts de la ciutat de Nicòsia (Xipre)
 • Lutgardiscollege Oudergem (Bélgica)
 • IGS Anna Seghers (Alemanya)
 • Lycée Polyvalent Blaise Cendrars, Sevran, París (França)

En cadascuna d’elles hi ha una partida per a viatge i una altra per a suport individual.

2. Finançament per a la realització de tres mobilitats per a assistència a Cursos o activitats de formació estructurada a determinar amb una duració de 10 dies cadascuna.

3. Finançament per a Suport organitzatiu.

A realitzar des de 30 de desembre de 2019 a 29 de desembre de 2021 (prorrogat un any per la pandèmia fins al 29/12/2022)

3. Condicions per a participar

Professorat de Secundària i Batxillerat i membres de l’Equip Directiu.

4. Criteris per a la selecció

Es crearà una Comissió de Selecció que valorarà les sol·licituds d’acord amb el següent barem:

– Motivació. (1 punt)
– Pertinència de l’activitat proposada. (1 punt)
– Voluntat de compartir l’experiència al seu retorn. (1 punt)
– Capacitat i disponibilitat per al treball en equip. (1 punt)
– Coherència amb les línies generals d’aquest projecte. (2 punt)
– Experiència prèvia en projectes de mobilitat i formación contínua. (2 punt)
– Impacte en el desenvolupament del currícul/ aplicació a l’aula/aplicació a l’organització del centre/internacionalització del centre depenent de l’acció formativa a la qual opte. (2 punts)
– Participació activa en les activitats de l’institut i els projectes europeus desenvolupats a l’institut. (2 punt)
– Implicació en el Pla d’Internacionalizació del centre. (2 punt)
– Implicació en la implantació del pla plurilingüe del centre en educació Secundària (2 punt)
– Disposició per a l’aplicació de noves metodologías d’aprenentatge a l’aula (2 punt)
– Pertinença a l’Equip Directiu (1 punt)
– Destí definitiu en el centre (1 punt)

5. Dotació econòmica

6. Calendari

S’obrirà el nou procés de selecció a l’octubre de 2021

Ací apareixeran els terminis i la documentació per al lliurament de sol·licituds