Pla de contingència COVID19 Instruccions Alumnat

 • L’alumnat haurà d’accedir al centre educatiu amb protecció respiratòria i la portarà sempre a l’aula, en els desplaçaments i descansos excepte en el moment de menjar o beure.

 • L’alumnat ha d’intentar mantindre sempre la distància de seguretat de 1,5m, especialment quan estiga menjant o bevent, perquè no estaran fent ús de la protecció respiratòria en aqueixos moments.

 • Els alumnes i professors hauran de respectar sempre el sentit d’accés al centre (entrada i eixida) i de circulació, senyalitzat tant en el sòl com en les parets. Els corredors seran d’un solo sentit (excepte la zona d’entrada, que disposarà de dos sentits de circulació).

 • Excepcionalment a l’hora d’entrada i eixida (7.55, 13.45, 14.40 i 15.00) s’obriran les quatre portes per a donar accés a alumnes i professors i només funcionaran en un sentit (ben entrada o bé eixida)

 • Les entrades a l’institut per a cada grup tindran una hora assignada per a evitar les aglomeracions en l’accés al centre.(remetre a l’enllaç del document escalonament 2020-web)

 • Tota la comunitat educativa realitzarà una correcta higiene de mans, obligatòriament a l’entrada al centre, després de cada pati i entre classes sempre que siga possible (un mínim de 5 vegades al dia). Per a això disposem de dispensadors de gel hidro-alcohòlic a l’entrada, en les secretaries i en cadascuna de les aules.

  • L’alumnat amb classes en la 1a i 2a planta (excepte les aules posteriors de la 1a planta) realitzarà la higiene de mans en el dispensador de l’entrada al costat de la seua escala de pujada.

  • L’alumnat amb classes en la planta baixa i zona posterior de la 1a planta realitzarà la higiene de mans en el dispensador de la secretaria més pròxima a l’aula.

 • En cada aula s’han disposat les taules i cadires de manera que hi haja una distància d’almenys 1,5 metres entre cada lloc de treball dels estudiants. La posició de les taules o les cadires està senyalitzada. Està prohibit canviar les taules o les cadires de lloc.

 • L’alumnat tindrà un lloc fix a l’aula i no podrà canviar d’ubicació.

 • L’alumnat haurà de respectar les següents mesures de prevenció personal: evitar tocar-se el nas, ulls i boca i cobrir-se la boca en esternudar amb el braç i evitar tocar elements comuns (baranes, portes, etc) innecessàriament.

 • Els alumnes no han de compartir material. L’excepció serà els equips/material/eines comunes del centre i aquests es netejaran i es desinfectaran amb una solució hidro-alcohòlica que proporcionem segons el procediment establit.

 • Els mocadors usats seran rebutjats en les papereres o contenidors protegits amb tapa que es troben en els banys.

 • Cada grup tindrà un lloc assignat en un pati per a evitar així la interacció entre grups.

 • En el cas que un alumne es trobe amb algun símptoma compatible amb la COVID19 (tos, febre de més de 37,5 °C, dificultat per a respirar, etc) abans de vindre al centre o tinga algun familiar amb símptomes, haurà de comunicar-lo al centre per telèfon i al tutor per web família i romandre a casa. A més, haurà de cridar al telèfon d’atenció del COVID-19 (900 300 555) i al centre de salut al qual pertanga.

 • L’alumnat ha de controlar la seua temperatura abans d’assistir al centre tots els dies per a assegurar-se que no té febre.

 • En el cas que un alumne menor present símptomes en el centre, haurà de comunicar-lo immediatament al professor i aquest professor haurà d’acompanyar-lo i romandre a la seua cura en l’espai d’aïllament temporal. S’avisarà a un professor perquè el comunique als pares de l’alumne i a direcció i s’atenga la resta del grup en cas de ser necessari. Una vegada recollit l’alumne, els familiars cridaran al telèfon d’atenció del COVID-19 (900 300 555) i al centre de salut al qual pertanga (dors de la targeta sanitària).

 • Quan l’alumnat es trobe amb mobilitat reduïda i haja de fer ús de l’ascensor, això serà sempre de manera individual, llevat que necessite l’acompanyament d’un major d’edat.

 • No es permet l’accés al compartiment de l’excusat de més d’una persona. llevat que l’alumne o alumna siga de mobilitat reduïda i necessite assistència. En els urinaris i lavabos haurà de respectar-se una distància mínima de 1,5m que apareixerà marcada.

 • Es recomana portar el pèl recollit, evitar l’ús de polseres, d’anells, d’arracades i de penjolls, mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

 • En el cas que un alumne no respecte les indicacions llistades anteriorment rebrà la sanció corresponent establida en el Reglament de Règim Intern.