Pla de contingència COVID19 Instruccions Alumnat

 • L’alumnat haurà d’accedir al centre educatiu amb protecció respiratòria i la portarà sempre a l’aula, en  els desplaçaments i descansos excepte en el moment de menjar o beure.
 • L’alumnat ha d’intentar mantindre sempre la distància de seguretat de 1,2m, especialment quan estiga menjant o bevent, perquè no estaran fent ús de la protecció respiratòria en aqueixos moments.
 • Els alumnes i professors hauran de respectar sempre el sentit d’accés al centre (entrada i eixida) i de circulació, senyalitzat tant en el sòl com en les parets.
 • Excepcionalment a l’hora d’entrada i eixida (7.55, 13.45, 14.40 i 15.00) s’obriran les dues portes per a donar accés a alumnes i professors.
 • Les entrades a l’institut per a cada grup tindran una hora assignada per a evitar les aglomeracions en l’accés al centre. (Document Escalonament 2021).
 • Tota la comunitat educativa realitzarà una correcta higiene de mans, obligatòriament a l’entrada al centre, després de cada pati i entre classes sempre que siga possible (un mínim de 5 vegades al dia). Per a això disposem de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, en les secretaries i en cadascuna de les aules.
  • L’alumnat amb classes en la 1a i 2a planta realitzarà la higiene de mans en el dispensador de l’entrada al costat de la seua escala de pujada.
  • L’alumnat amb classes en la planta baixa realitzarà la higiene de mans en el dispensador de la secretaria més pròxima a l’aula.
 • En cada aula s’han disposat les taules i cadires de manera que hi haja una distància d’almenys 1,2 metres entre cada lloc de treball dels estudiants. La posició de les taules o les cadires està senyalitzada. Està prohibit canviar les taules o les cadires de lloc.
 • L’alumnat tindrà un lloc fix a l’aula i no podrà canviar d’ubicació.
 • L’alumnat haurà de respectar a més les següents mesures de prevenció personal: evitar tocar-se el nas, ulls i boca i cobrir-se la boca en esternudar amb el braç i evitar tocar elements comuns (baranes, portes, etc) innecessàriament.
 • Els alumnes no han de compartir material. L’excepció serà el material específic de l’institut, per al qual haurà de netejar-se cada vegada que es deixe d’utilitzar per l’alumne.
 • Els mocadors usats seran rebutjats en les papereres o contenidors protegits amb tapa que es troben en els banys.
 • Cada grup tindrà un lloc assignat en un pati per a evitar així la interacció entre grups. (Veure en el pla)
 • En el cas que un alumne es trobe amb algun símptoma compatible amb la COVID19 (tos, febre de més de 37,5 °C, dificultat per a respirar, etc) abans de vindre al centre o tinga algun familiar amb símptomes, haurà de comunicar-lo al centre per telèfon i al tutor per web família i romandre a casa. A més, haurà de cridar al telèfon d’atenció del COVID-19 (900 300 555) i al centre de salut al qual pertanga.
 • L’alumnat ha de controlar la seua temperatura abans d’assistir al centre tots els dies per a assegurar-se que no té febre.
 • En el cas que un alumne present símptomes en el centre, haurà de comunicar-lo immediatament al professor i aquest professor haurà d’acompanyar-lo i romandre a la seua cura en l’espai d’aïllament temporal. S’avisarà a un professor de guàrdia perquè ho comunique als pares de l’alumne i a direcció i atenga la resta del grup en cas de ser necessari.  L’espai d’aïllament temporal es troba en el corredor d’eixida al pati exterior per la part posterior en la planta baixa d’Ayuso (zona esquerra de l’institut, assenyalada en el mapa). Una vegada recollit l’alumne, els familiars cridaran al telèfon d’atenció del COVID-19 (900 300 555) i al centre de salut al qual pertanga.
 • Quan l’alumnat es trobe amb mobilitat reduïda i haja de fer ús de l’ascensor, això serà sempre de manera individual.
 • No es permet l’accés al compartiment de l’excusat de més d’una persona. llevat que l’alumne o alumna siga de mobilitat reduïda i necessite assistència. En els urinaris i lavabos haurà de respectar-se una distància mínima de 1,2 m.
 • Es recomana portar el pèl recollit, evitar l’ús de polseres, d’anells, d’arracades i de penjolls, mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.
 • En el cas que un alumne no respecte les indicacions llistades anteriorment rebrà la sanció corresponent establida en el Reglament de Règim Intern.