Matrícula Curs d’Especialització – Documentació a presentar 2022-2023

En el procés de matrícula ordinària, es matricularà l’alumnat admés en IES Abastos,  en les llistes definitives del procés d’admissió, per al curs 22/23 en modalitat PRESENCIAL.

La  documentació per a formalitzar la matrícula  s’entregarà degudament emplenada en les bústies de la secretaria de cicles:

Des del dilluns 12 al dimecres 15 de setembre 2022

IMPORTANT: Qui no realitze els tràmits segons el termini i forma establits es considerarà que renúncia a la seua plaça per al curs 2022/2023

Documents a aportar:

1.- IMPRÉS DE MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE).

2.- CERTIFICACIÓ ACADÈMICA ORIGINAL dels estudis que li permeten l’accés al curs que es matricula.

3.- RESGUARD DE PAGAMENT MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE)

4.- FOTOCOPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA ACTUALITZADA (EN CAS DE REDUCCIÓ)

5.- FOTOCÒPIA D EL DNI, NIE, o targeta de resident, visat d’estudis, passaport (IMPRESCINDIBLE)

6.- 3 FOTOGRAFIES GRANDÀRIA CARNET (IMPRESCINDIBLE) Escriure nom i cognom de l’alumne en el revers d’aquestes.

7.SOL·LICITUD D’ACCÉS ”WEB FAMÍLIA” (IMPRESCINDIBLE)

8.- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

9.- FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O TARGETA SIP O ASSEGURADORA (IMPRESCINDIBLE)

10.- DECLARACIÓ RESPONSABLE. (IMPRESCINDIBLE) La sol·licitud de torn NO S’APLICA en aquest curs.

11. SOBRE GRANDÀRIA FOLI. (IMPRESCINDIBLE)

En el sobre introduir tota la documentació. En la cara del sobre escriure:

  • Cicle: en el qual es matricula per al curs 2022/23
  • Alumne/a: Nom i Cognoms