VOTACIONS CONSELL ESCOLAR

Estimades famílies:

El próxim 18 de novembre es celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat y personal dels centres docents estan convocats a votar per a triara les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

El dret a votar correspon tant a la mare com al pare o, en el seu cas, a qui tinga la tutoria de l’alumnat matriculat, per aqueixa raó a tot l’alumnat li hem entregat dues paperetes de vot. No obstant això, cadascuna d’aquestes persones emetrà un sol vot, independentment del nombre de fills o filles que tinguen escolaritzats en el centre.

Les famílies poden optar per dues modalitats de vot que descrivim a continuació:

  1. Vot presencial: En la mesa electoral instal·lada en el centre el dia 18 de novembre, de 8:30 h. a 16:00 h.
  2. Vot no presencial: S’utilitzarà el sistema de doble sobre, de la següent manera:
  • El sobre exterior podrá fer-se arribar a la direcció del centre o a la mesa electoral  per correu certificat o a través del seu fill o filla, que l’entregarà al seu tutor o tutora abans de la realització de l’escrutini. Poden portar-ho a partir del dia 11-novembre, però com més prompte ho porten molt millor.

Aquest sobre haurà de portar dins l’altre sobre, així com una fotocòpia del DNI, NIA o Passaport de la persona que vota.

  • El sobre interior serveix per a ficar dins la papereta de vot, y ha d’anar signat pel votant en la solapa de tancament.

Les CANDIDATURES per els sectors de les famílies y de l’alumnat son aquestes: