Xarxa cablejada

Important:

Qualsevol implantació, modificació, ampliació o millora sobre el cablejat de dades en un centre educatiu, haurà d’estar subjecte a les especificacions definides en el document d’aquest enllaç.

Vegem alguns aspectes sobre la xarxa cablejada:
• És la millor solució. Sol requerir una inversió important.
• Es recomana utilitzar cables Ethernet categoria 6A o superior.
• Important implantar un cablejat estructurat.

Centres nous

• Des de 2011 existeix una instrucció tècnica que regula com ha de ser el cablejat dels centres nous, la Instrucció Tècnica – No 1/2011.
• Els centres nous ja venen cablejats.
• La connexió entre armaris de connexions sol realitzar-se amb Fibra Òptica.
• La Fibra Òptica és difícil de manipular. És recomanable buscar personal especialitzat.
• S’ha de demanar al constructor un mapa de la xarxa del centre perquè, en cas d’avaria, sapiem per on van els cables.

Armaris de telecomunicacions (racks)

L’armari de telecomunicacions o armari rack, és el bastidor destinat a allotjar l’equipament de telecomunicacions. En ell es concentra el cablejat estructurat del centre educatiu, degudament etiquetat en tots dos extrems (armari rack i punt d’usuari) i organitzat a través de panells d’interconnexió (patch panels). Des d’aquest punt central, es dona servei de connexió en la xarxa del centre i a Internet, a les diferents dependències del centre educatiu a través de l’electrònica de xarxa pertinent (encaminadors, switches, servidors…).

Recomanacions sobre els armaris

Com a norma general, en els centres educatius han de projectar-se els següents armaris rack de telecomunicacions:

 • Un armari principal de telecomunicacions, en el qual s’instal·larà l’equip o equips d’accés a Internet de secretaria i aula, l’electrònica de xarxa i els panells d’interconnexió necessaris per a distribuir l’accés a Internet pel centre, incloent la planta en la qual se situa (planta baixa). Aquest armari serà el punt on es concentre tot el cablejat estructurat del centre educatiu.
 • Un armari secundari de telecomunicacions en cada planta del centre docent, que concentrarà el cablejat estructurat de la planta on estiga allotjat l’armari, i allotjarà l’electrònica de xarxa per a donar servei en els usuaris d’aqueixa planta, juntament amb els panells d’interconnexió necessaris.
 • Armaris específics de comunicació per a l’aula o aules d’informàtica i altres espais del centre que continguen 10 o més equips informàtics, que concentrarà el cablejat estructurat i allotjarà l’electrònica de xarxa per a donar servei en els usuaris d’aqueix espai, juntament amb els panells d’interconnexió necessaris.

Cablejat estructurat.

El cablejat estructurat i totes les instal·lacions de telecomunicacions hauran de ser dissenyats d’acord amb les normes TIA/EIA 568B i TIA/EIA 569A, ateses les particularitats pròpies dels centres educatius. Les instal·lacions hauran d’adequar-se a l’actualització de les normes citades, si això fora preceptiu.

El cablejat estructurat de telecomunicacions i el cablejat elèctric hauran de discórrer en el seu traçat de forma totalment independent, això és, físicament separats, d’acord amb les especificacions de la normativa vigent (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió).

Amb caràcter general, es distingiran dos tipus de cablejat tal com es defineix a continuació:

 • Cablejat horitzontal. Aquest és el que es distribuirà des de l’armari de telecomunicacions de planta fins a tots els espais d’aqueixa mateixa planta on es necessite connectar un dispositiu en la xarxa del centre. El cablejat horitzontal tindrà un extrem en els panells de pegats de l’armari de telecomunicacions de planta, i l’altre extrem en les diferents preses de xarxa d’usuaris distribuïdes per la planta. Haurà d’anar degudament identificat a través d’un etiquetatge clar i permanent en tots dos extrems.
 • Cablejat vertical. Aquest proporcionarà connectivitat entre les diferents plantes de l’edifici, unint cada planta del centre amb la planta principal (planta baixa) a través dels armaris de telecomunicacions. El cablejat vertical tindrà un extrem en els panells d’interconnexió de cada armari de planta i l’altre extrem en els panells d’interconnexió de l’armari principal del centre seguint una topologia en estrela. Haurà d’anar degudament identificat a través d’un etiquetatge clar i permanent en tots dos extrems.

A continuació es mostra un gràfic sobre el traçat del cablejat horitzontal i vertical:

Consideracions sobre la mena de cable recomanat.

Cablejat horitzontal
El cablejat horitzontal es realitzarà amb parell trenat de coure sense apantallar o cable apantallado , almenys de categoria 6A.
Tots els connectors, han de ser del tipus RJ45. D’acord amb la normes 802.3ab (1000BaseT) i 802.3an (10GBase T), la longitud màxima del cablejat horitzontal és:

 • 90 metres de tirada des de l’armari rack o patch panell fins a la roseta del lloc de treball de l’usuari.
 • 10 metres de cable (des de la roseta fins al dispositiu de l’usuari).

El cablejat haurà de complir l’estàndard mínim Gigabit Ethernet i recomanat 10Gigabit Ethernet.
En l’extrem de l’usuari, les preses de xarxa, rosetes o connectors femella RJ45, hauran de concentrar-se en caixes terminals que allotgen tants connectors com es requerisquen.
Les canalitzacions utilitzades per a distribuir el cablejat a través de la planta, hauran de tindre una folgança del 20% de la seua capacitat per a posteriors ampliacions de cablejat i incloure cable guia per a facilitar l’estesa de nou cablejada.

Cablejat vertical
El cablejat vertical es realitzarà preferentement amb fibra òptica. (depenent de la distància, mínim MMF OM4 o SMF OS2).

El cablejat vertical, sempre que es complisca les normes establides (<90m), podrà realitzar-se amb parell trenat de coure categoria 6A si es tracta d’una adequació de cablejat de centre i respon a circumstàncies d’aprofitament d’electrònica de xarxa, cablejat ja tendit o pressupostat. En aquest cas, tots els connectors han de ser del tipus RJ45.

El cablejat vertical haurà d’estar redundat (cablejat de còpia de seguretat) des de cada planta fins a l’armari de telecomunicacions principal amb idèntica tecnologia que la principal (fibra o coure segons siga procedent).

Electrònica de xarxa

S’entén per electrònica de xarxa el conjunt d’elements necessaris que han de contindre els armaris de telecomunicacions (armaris racks), per a establir connexió i donar servei en el conjunt d’equips informàtics del centre escolar.

El conjunt d’elements que conformen l’electrònica de xarxa són els següents:

 • Switch. El commutador o switch és un dispositiu digital de lògica d’interconnexió de xarxes d’equips informàtics que opera en la capa 2 (nivell d’enllaç de dades) del model OSI. La seua funció és interconnectar dues o més segments de xarxa passant dades d’un segment a un altre d’acord amb l’adreça MAC de destí dels trames en la xarxa.
 • Panells. Són estructures metàl·liques amb plaques de circuits que permeten la interconnexió entre equips. Un Patch-Panell posseeix una determinada quantitat de ports (RJ-45 End-Plug), on cada port s’associa a una placa de circuit, la qual al seu torn és propaga en xicotets connectors de truges.
 • Router. És un dispositiu que permet connectar diverses xarxes d’àrea local (LAN).
 • Regletes elèctriques. Equipades amb una determinada quantitat de preses de corrent.
 • S.A.I. (UPS). Sistema d’Alimentació Ininterrompuda que proporciona seguretat davant eventuals talls del subministrament elèctric.