Introducció

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), proporciona diferents aplicacions i eines informàtiques per a tot el seu personal, des d’un correu electrònic nominatiu fins a l’aplicació de gestió educativa ITACA. Amb l’objectiu de facilitar l’accés dels docents de nova incorporació a aquestes eines s’ha redactat el següent document: PLATAFORMES TIC PER Al PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS i esperem que, com a coordinador o coordinadora TIC del centre, et resulte d’utilitat per a assessorar els nous docents.

En aquesta unitat mostrarem una visió general de totes aquestes eines.