Procediments sobre equipament

Associats a la gestió de l’equipament existeixen diversos procediments que, encara que no es realitzen a través de l’aplicació, hem de conéixer com a coordinadors/as TIC del nostre centre per a saber quina atenció se’ns prestarà en cada cas.

Seguidament coneixerem què fer davant l’arribada de nou equipament en el nostre centre, com gestionar la baixa de material que ja està obsolet o que no funciona, com cedir equips que ja no necessitem en el nostre centre però que encara estan operatius i com sol·licitar equipament per al nostre centre (nou o usat).

Recepció

L’enviament de material informàtic és un procediment costós tant pel que suposa la gestió administrativa de la seua distribució com el seu transport fins al centre.

Per a fer un ús eficient de les distribucions que es realitzen, és convenient tindre en compte els següents aspectes:

  • En rebre equipament en el centre, cal comprovar que coincidisca amb l’indicat en l’albarà de lliurament. En ell ha d’aparéixer el material enviat, la seua destinació i el motiu pel qual es distribueix. Si hi haguera qualsevol discrepància o alguna caixa tinguera qualsevol desperfecte, s’haurà de fer constar en l’albarà i s’obrirà una incidència al SAI per a comunicar-lo. Al signar l’albarà cal fer constar nom complet, a banda de la signatura, per poder identificar la persona que va fer la recepció.
  • Una vegada que s’haja obert una caixa i s’haja tret el seu contingut, no pot anul·lar-se la distribució realitzada perquè siga retornat l’equipament al magatzem i siga destinat a un altre centre. Això és pel fet que l’empresa de transport és responsable del que trasllada i al no poder garantir que el material retirat és el que hi havia originalment en la caixa, no accepta la seua devolució. Per això, per a evitar que un equipament quede emmagatzemat en un centre sense ús i no poder retornar-lo, és molt important que abans d’obrir qualsevol caixa rebuda, des de la direcció del centre es verifique que l’enviament és correcte i es tinga clar que l’equip és necessari i s’usarà.
  • Si després de rebre un equipament informàtic, la direcció del centre considera que no l’usarà o sospita que s’ha pogut enviar per error, al més prompte possible haurà d’obrir-se una incidència informant d’això perquè, si és el cas, s’ordene l’anul·lació de l’enviament i la seua retirada. El centre ha d’emmagatzemar les caixes sense obrir-les fins que l’empresa de transport passe a retirar-les.
  • El material rebut estarà assignat en el centre per un temps mínim igual al de la garantia del mateix i haurà de mantindre’s en ús fins que, transcorregut aqueix temps, puga cedir-se a un altre centre. Per exemple, en el cas dels ordinadors, la seua garantia sol ser de cinc anys, per la qual cosa fins al sisé any des de la seua recepció hauria de mantindre’s en ús en el centre i no es podria sol·licitar la seua cessió.
  • Quan un centre rep un nou equipament, està obligat a preparar-lo per a posar-lo en funcionament abans que transcórrega com a màxim un mes des de la data de recepció. La preparació consisteix a extraure els equips de les seues caixes i deixar els dispositius connectats en el lloc destinat per al seu ús.
  • Si després de preparar l’equip, per a la seua posada en funcionament fora necessari configurar-lo, pot sol·licitar-se l’assistència d’un tècnic del SAI obrint una incidència.
  • És important tindre en compte que els tècnics del SAI formen part d’un grup encarregat de resoldre aquelles peticions o incidències que tinguen assignades. Un centre no té un tècnic determinat assignat, per la qual cosa poden anar diferents tècnics a resoldre incidències en un mateix centre. A més, cadascun té la seua jornada planificada per endavant i van als centres únicament per a resoldre aquells tiquets que se li hagen assignat, per la qual cosa no s’han de fer noves peticions quan arribe. Qualsevol dubte, consulta o sol·licitud addicional que sorgisca, haurà de ser comunicada pel centre a través d’una nova incidència.
  • Per a agilitzar la resolució de les incidències és important facilitar des del centre l’atenció al tècnic del SAI. No és necessari que únicament estiga disponible o s’ocupe d’atendre-ho el coordinador TIC. Aquest pot delegar l’atenció d’una incidència en qualsevol persona que estiga informada.

Baixa

El centre no pot desfer-se unilateralment del material distribuït per Conselleria. Per a fer-ho s’ha de seguir un tràmit legal i deixar constància de la baixa dels equips en diferents registres.
Quan des d’un centre es desitge retirar material informàtic obsolet, o estiga avariat, tant enviat per la Conselleria com del propi centre, la direcció del mateix ha de sol·licitar-lo mitjançant una incidència al SAI en la categoria Maquinari – Retirada Equipament TIC.
En sol·licitar-ho, s’haurà d’adjuntar un llistat en el qual s’incloga informació sobre els equips dels quals vulga desprendre’s. Entre les dades a facilitar estarien: tipus (monitor, PC, impressora…), codi d’article (OR65, IL71…) en el cas que haja sigut enviat des de la Conselleria i identificador de l’equip en l’aplicació Inventari TIC. La retirada d’equipament no és un procés prioritari i pot passar un temps des de la petició fins que es realitze aquesta.

Cessió (aquest procediment encara no està actiu)

En primer lloc, cal tindre present que l’equipament dels centres educatius és propietat de la Generalitat, i que en el cas de l’equipament TIC dels centres educatius públics la responsable de la seua gestió és la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Per tant, qualsevol trasllat o cessió d’equipament ha de ser posada en coneixement de la DGTIC, i més en concret del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius (SICE).

Tenint això present, i en cas que el material informàtic del qual el centre desitge desprendre’s estiga encara operatiu i poguera ser útil en un altre centre, existeix la possibilitat de fer la seua cessió quan, a més, ja no estiga en garantia i tinga una antiguitat menor de 9 anys. Per a sol·licitar la cessió, la direcció del centre haurà d’emplenar un formulari que s’habilitarà a aquest efecte en OVICE.

Des del SICE es crearà una web en la qual es publicarà l’equipament la cessió del qual s’haja sol·licitat per part dels centres i en ella es donaran les instruccions pertinents perquè el que està interessat a recollir algun material, puga fer-lo.

L’equipament a cedir estarà publicat durant almenys 6 mesos i si durant aqueix període el centre ha sol·licitat la cessió haurà de guardar el material per si un altre volguera retirar-lo. Si transcorregut aqueix temps l’equipament no fora retirat per un altre centre, el  que ha sol·licitat la seua cessió podrà demanar al SAI la seua baixa.

 

Sol·licitud material nou o usat

En l’Oficina Virtual (OVICE) hi ha un formulari per a sol·licitar equipament informàtic sota certes condicions. Com hem comentat abans el material de dotació s’envia d’ofici pel que no és necessària la seua sol·licitud per part del centre. Només en els casos de creació de noves unitats que porten associada la creació de noves instal·lacions modulades (per exemple una segona aula d’informàtica) o de nous llocs de treball  inclosos en la modulació (un nou administratiu/a, un nou membre de l’equip directiu…)

Estes condicions específiques són:

Aula d’infantil no dotada o de nova creació.
Lloc directiu o administratiu no dotat o de nova creació.

Actualment no existeix la possibilitat de sol·licitar material usat.