MDM

MDM (Mobile Device Management) és una aplicació de gestió de dispositius mòbils que permet conéixer la ubicació del dispositiu, actuar en cas de pèrdua o robatori i regular la instal·lació d’aplicacions. És present en les tauletes distribuïdes en el Programa Educa en Digital. L’aplicació MDM és Sophos.  

La botiga d’aplicacions està restringida, si el centre vol instal·lar aplicacions l’ha de sol·licitar mitjançant un tiquet en gvaSAI. Dins del CATÀLEG DE SERVEIS, seleccionar NOU TIQUET SOBRE L’EQUIP DE TREBALL > Petició > Tauleta Conselleria > Instal·lació d’aplicacions.

La legislació vigent en matèria de protecció de dades regula els requisits per a poder instal·lar aplicacions en els dispositius del centre educatiu. En termes generals s’han de complir tres condicions: 

  • No necessiten registre de cap membre de la comunitat educativa,
  • No impliquen compra.
  • No tinguen publicitat. 

La normativa no permet allotjar dades personals de la comunitat educativa en cap servidor extern o núvol.

ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. 

  • Article 5. Tractament de la informació 
    • 4. Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat en sistemes d’informació externs, excepte autorització expressa de l’organisme responsable del tractament de la informació, que comprovarà la inexistència de traves legals per a això i verificarà la subscripció d’un contracte exprés entre l’Administració de la Generalitat i l’empresa responsable de la prestació del servei, incloent els acords de nivell de servei que procedisquen, el corresponent acord de confidencialitat, i sempre prèvia anàlisi dels riscos associats a tal externalització. 

Una altra legislació a tindre en compte en matèria de protecció de dades:.  

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat (DOGV núm. 8436 de 03.12.2018) Ref. Base Dades 010935/2018 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

A causa de l’absència de delegació de compra de programari no es pot sol·licitar la instal·lació d’aplicacions que continguen compres o comprar aplicacions excepte en els casos recollits en Delegatic.