ITACA

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d’informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. Aquest sistema s’ha anat implementant de manera gradual en tots els ensenyaments. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats que imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, BACH, FP, FPB, PFCB i FPA . També està implementat en tots els centres públics específics d’Educació Especial, Ensenyaments Artístics Professionals de Dansa i Música, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, així com Escoles Oficials d’Idiomes.

Cada usuari/a: director/a, secretari/a, inspector/a, professor/a, administratiu/a,… té un perfil que determina el nivell d’accés, així com la capacitat per a recollir, gravar, crear, eliminar, notificar, …dades del sistema.

La regulació de la implantació d’ITACA s’indica en el Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell.

ITACA, en la seua finalitat de facilitar la comunicació entre els diferents sectors que integren el sistema educatiu valencià, ha desenvolupat diferents mòduls entre els quals destaquem els tres següents:

  • Web Família. És la web des de la qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportament, el calendari d’avaluacions, activitats extraescolars i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació. Actualment també disponible en App. Pot trobar tota la informació referent a aquest mòdul a través del següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/itaca/es/inicio/
  • El mòdul per a docents. És un mòdul per mitjà del qual els docents poden introduir notes, amb la possibilitat d’incloure també les faltes, retards, incidències a l’aula i enviar avisos als pares dels alumnes. Més informació: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/modul_docent2.pdf
  • El mòdul de secretaria. En ell es desenvolupen la majoria de tasques; matriculació, avaluació, trasllats, gestió de faltes de docents, comptabilitat, gestió de menjador, admissió, activitats complementàries, PGA, expedients disciplinaris, llibre de registre d’entrades i eixides, … http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/centres.htm