Correu corporatiu per al centre i bústies del centre

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una Identitat Digital de centre Codcen@edu.gva.es amb llicència completa d’ús d’aplicacions Office 365 i que és el compte principal de correu del centre.

La direcció del centre pot consultar la contrasenya i totes les dades necessàries per a recuperar la contrasenya d’aquest compte a través de l’escriptori d’Itaca3 > mòdul Gestió Administrativa > Gestió > Identitat Digital.

La recuperació o canvi de contrasenya es realitza de la mateixa forma que en un compte personal:

Bústies del centre

S’han creat una sèrie de bústies de correu compartits per a ús de cada exclusiu de cada centre educatiu​:

  • Per a comunicacions amb la secretaria del centre, la bústia [codi_centre].secretaria@edu.gva.es
  • Per a comunicacions amb la persona coordinadora TIC del centre, la bústia [codi_centre].ctic@edu.gva.es
  • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
  • Per a gestionar projectes amb persones o organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
  • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es.  Aquest últim només per als centres amb Formació en Centres de Treball.

Per a obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en: QUÈ ÉS UNA BÚSTIA DE CORREU COMPARTIT?

​Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. La direcció del centre ha d’incloure les persones que han de tindre accés.​