ESO

S'imparteix des dels 12, una vegada finalitzada l'educació primària, fins als 16 anys. L'escolarització és obligatòria i es desenvolupa en els Instituts d'Ensenyament Secundari.

L'ESO s'estructura en quatre cursos, dividits en dos cicles.

L'IES Guillem d'Alcalà compta amb els grups de PMAR de 3r i PR4.

 

Organització de les assignatures i el nombre d'hores de cadascuna d'elles que s'imparteixen en aquest nivell educatiu.

1r ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
MATEMÀTIQUES 4
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MÚSICA 2
TECNOLOGIA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
INFORMÀTICA 2
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
TALLER DE REFORÇ 2
TALLER D'APROFUNDIMENT 2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2
TOTAL: 30 h

Les matèries s'oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES : 1 ESO

2n ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
FÍSICA I QUÍMICA 2
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
MATEMÀTIQUES 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MÚSICA 2
TECNOLOGIA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 2
INFORMÀTICA 2
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
TALLER DE REFORÇ 2
TALLER D'APROFUNDIMENT 2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2
TOTAL: 30 h

Les matèries s'oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :  2 ESO

3r ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
BILOGIA I GEOLOGIA 2
FÍSICA I QUÍMICA 2
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
TECNOLOGIA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ENSENYAMENTS ACADÈMICS 4
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ENSENYAMENTS APLICATS 4
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA D'OPCIÓ (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 2
TECNOLOGIA 2
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 2
CULTURA CLÀSSICA 2
INFORMÀTICA 2
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 2
TECNOLOGIA 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
TALLER DE REFORÇ 2
TALLER D'APROFUNDIMENT 2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2
TOTAL: 32 h

Les matèries s'oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :  3 ESO

3r ESO PMAR (LOMCE)

GRUP ESPECÍFIC HORES SETMANALS
ÀMBIT DE CARÀCTER LINGÜÍSTIC I SOCIAL 9
ÀMBIT DE CARÀCTER CIENTÍFIC I MATEMÀTIC 8
ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES 2
TUTORIA 1
GRUP ORDINARI HORES SETMANALS
MÚSICA 2
TECNOLOGIA 2
EDUCACIÓ FÍSICA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
RELIGIÓ/ VALORES ÈTICS 1
INFORMÀTICA/ QUALSEVOL DE LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES, EXCEPTE LES JA CURSADES
OBLIGATÒRIAMENT
2
TUTORIA 1
TOTAL: 32 h

INFORMACIÓ OPTATIVES :  3 ESO

4t ESO (LOMCE)

ITINERARI DIRIGIT A...
BACH. CIÈNCIES BACH. HUMANITATS I CCSS ENSENYAMENTS APLICATS
MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ OBLIGATÒRIES HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA ECONOMIA TECNOLOGIA 3
FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ 3
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
CIÈNCIES APLICADES A
L'ACTIVITAT PROFESSIONAL
3
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT
EMPRENEDORA I EMPRESARIAL
3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL
BLOC A
HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA 3
MÚSICA 3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ
BLOC B
HORES SETMANALS
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ 3
TALLER D'APROFUNDIMENT 3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL: 32 h

(TRIAR DUES MATÈRIES ENTRE LES DE ELS BLOCS A I B , ALMENYS UNA HA DE SER DE EL BLOC A ).

Les matèries s'oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :   4 ESO

4t ESO PR4 (LOMCE)

OPCIÓ
ACADÈMIQUES
IT. CIÈNCIES
ACADÈMIQUES
IT HUMANITATS I CCSS
APLICADES
MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 2
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
TUTORIA ESPECÍFICA 1
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ OBLIGATÒRIES HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA ECONOMIA TECNOLOGIA 3
FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ CIÈNCIES APLICADES A
L'ACTIVITAT PROFESSIONAL
3
MATÈRIA ESPECÍFICA HORES SETMANALS
TECNOLOGIA TECNOLOGIA ESPECÍFICA 1* 3
CIÈNCIES APLICADES A
L'ACTIVITAT PROFESSIONAL
CIÈNCIES APLICADES
A l'ACTIVITAT PROFESSIONAL
ESPECÍFICA 2* 3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
TOTAL: 32 h

ESPECÍFICA 1/ESPECÍFICA 2 (TRIAR DUES MATÈRIES ENTRE LES DE ELS BLOCS A I B , ALMENYS UNA HA DE SER DE EL BLOC A ).

INFORMACIÓ OPTATIVES :   4 ESO

Objectius generals de l'etapa (LOMCE)

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, por el qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Organització de l'Educació Secundaria Obligatòria

Article 15. Objectius i finalitats

 

1. El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l'etapa en l'article 11 del Reial decret 1105/2014.

 

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre.

 

Article 11. Objectius de l'Educació Secundaria Obligatòria.

 

L'Educació Secundaria Obligatòria contribuirà a desenvolupar als alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

 

a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets el respecte a la resta, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.

 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o por qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb la resta, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en diversos camps del coneixement i de l'experiència.

 

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateixa, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, a la llengua castellana i, si li n'hi haguera, a la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se al coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.

 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i de la resta, així com ho patrimoni artístic i cultural.

 

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i això dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de higiene i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la atenció dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació.

 

2. Així mateix, aquesta concreció del currículum s'orientarà a la consecució de les finalitats següents:

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.

 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i integral de tot l'alumnat, respectant els principis d'educació comuna i d'atenció a la diversitat de l'alumnat propis de l'etapa.

 

c) Orientar l'alumnat i els seus representants legals, si és menor d'edat, sobre el progrés acadèmic i la proposta d'itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.

 

d) Preparar l'alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.

 

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l'esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l'alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

 

g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball.

 

h) Formar l'alumnat per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l'aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, ho use de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la pràctica de l'educació inclusiva a l'aula.

 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l'avaluació de la pròpia pràctica docent.

 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l'ensenyament i l'aprenentatge basats en l'adquisició de competències.

 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculares d'ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes aquestes, i garantint l'use normal, la promoció i el coneixement del valencià.

 

 ENLLAÇOS D'INTERÉS: