PROVA ESPECÍFICA/FÍSICA TÈCNIC ESPORTIU Futbol-Futbol sala (cicle inicial N1) 24-25_Convocatòria Ordinària

TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA

CALENDARI DE LA PROVA ORDINÀRIA:

QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES.

Independentment de si és admés o no en N1 i de la data en què es fixe el començament de les classes del curs que ve, l’alumnat ha de realitzar la prova en les dates establides en el calendari.

PROVA ORDINÀRIA EN EL CIPFP CHESTE:

Totes les persones aspirants hauran d’acreditar la seua identitat amb l’ORIGINAL del DNI, NIE, o un altre document oficial identificatiu per a ser acarat a petició de la comissió avaluadora.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA:

Del 10 al 20 e juny de 2024.

Entregar el la secretaria del centre, planta primera de la Residència 1, la següent documentació:

  • SOL·LICITUD
  • Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic (ESO o Prova de Maduresa).
  • Certificat mèdic oficial, d’acord amb l’imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de fa poc (màxim 2 mesos), i en el qual conste: «que l’alumne o l’alumna no patix cap malaltia que li impedisca presentar-se a esta prova, haurà d’haver rebut la vacuna contra el tètanus, i haurà de comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l’accés a les titulacions de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en la modalitat corresponent». Es pot adquirir en ESTANCS o en el COL·LEGI OFICIAL DE METGES. Comprar abans d’acudir al metge per a emplenar-lo.
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva.
  • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent.
  • Justificant del pagament de TAXES (Procés 9773. Model 046).

Per a casos excepcionals, la documentació que faltara per entregar o tinguera deficiències, podrà corregir-se en el període de reclamacions a les llistes provisionals d’admesos a la prova.

Una vegada emeses les llistes definitives d’admesos no s’arreplegarà en secretaria cap documentació. En este cas, les casuístiques concretes aniran dirigides al President del Tribunal de la prova.

SOL·LICITUDS ADMESES A LA PRUEBA

Llistats provisionals de sol·licituds admeses a la prova.

Reclamacions als llistats provisionals del 25 al 27 de juny.

Presentar en la secretaria del centre una instància general amb la descripció de la reclamació i/o els documents adjunts que li falten a la persona sol·licitant.

Llistats definitius de sol·licituds admeses a la prova.

Els documents pendents d’aportar es dirigiran al Tribunal el dia de la prova per a analitzar si poden ser admesos o no per a la realització d’esta.

En cap cas es realitzarà la prova sense haver presentat el certificat mèdic.

NOTES DE LA PROVA

Notes provisionals prova específica futbol/futbol sala.

Reclamacions als llistats provisionals del 5 al 9 de juliol.

Presentar en la secretaria del centre una instància general amb la descripció de la reclamació.

Notes definitives prova específica futbol/futbol sala.