ADMISION I MATRÍCULA ORDINÀRIA 24-25 Cicle Tècnic Esportiu, Final-N2

TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA

CALENDARI D’ADMISSIÓ:

QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES.

Independentment de la data en què es fixe el començament de les classes del curs que ve, l’alumnat ha de realitzar l’admissió i matrícula en les dates establides en el calendari.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD ADMISSIÓ:

De l’1 al 4 de juliol de 2024.

Entregar en la secretaria del centre, planta primera de la Residència 1, la següent documentació:

  • SOL·LICITUD ADMISSIÓ PER A N2
  • Documentació identificativa de l’alumnat
  • Certificat acadèmic de superació del corresponent Primer Nivell/Cicle Inicial
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva.
  • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent.
  • Documentació acreditativa de la condició de règim d’acolliment residencial o familiar, si precedix.
  • Si es dona el cas, justificació de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. En este cas, hauran de firmar la sol·licitud els dos progenitors.

Per a casos excepcionals, la documentació que faltara per entregar o tinguera deficiències, podrà corregir-se en el període de reclamacions a les llistes provisionals d’admesos.

Una vegada emeses les llistes definitives d’admesos no s’arreplegarà en secretaria cap documentació.

Reserva de places:

a) Almenys un 5% de les places oferides per als qui acrediten algun grau de discapacitat.
b) Almenys un 10% de les places oferides per a esportistes d’alt nivell, d’elit i d’alt rendiment. Tindran prioritat els esportistes d’alt nivell.
c) Almenys un 10% de les places oferides per als qui accedisquen acreditant la prova d’accés substitutòria dels títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, per a l’accés als ensenyaments de grau mitjà i de grau superior.
d) Almenys un 10% de les places oferides per als quals acrediten, segons el cas, l’homologació del seu diploma federatiu, o la convalidació, o la correspondència a què es referixen la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre.

ADMESOS

Llistats PROVISIONALS de persones admeses

Llistats DEFINITIUS de persones admeses

Les persones admeses definitives han de formalitzar la matrícula, en cas contrari perden la plaça.

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

De l’11 al 16 de juliol de 2024.

L’alumnat que ha finalitzat N1 este curs en el centre, podrà arreplegar el seu certificat de N1 el dia que vinguen a matricular-se.

Entregar en la secretaria del centre, planta primera de la Residència 1, la següent documentació (pendent de concretar):