Proves lliures GES

Comparteix això:

NOVETATS 12/GENER/2023

Centre FPA MERCÈ RODOREDA: tribunal 06 d’Elx, carrer PORTS TAFULLES, S/N

Pots consultar l’acta amb les assignatures superades anteriorment en el següent enllaç: ACTA D’ASSIGNATURES SUPERADES ANTERIORMENT

NOVETATS 10/GENER/2023

Informació complementària
La primera convocatòria de la prova per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2022-2023 se celebrarà el dia 27 de gener de 2023 amb el mateix horari i estructura idèntica a la prevista per la normativa vigent.

A) Horari de la prova
· Primera part: àmbit cientificotecnológico. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 9.00 hores. Aquesta part finalitzarà a les 11.30 hores.
· Segona part: àmbit social. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 11.45 hores. Aquesta part finalitzarà a les 14.00 hores.
· Tercera part: àmbit de la comunicació. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 15.30 hores. Aquesta part finalitzarà a les 19.00 hores.

B) Informació general
· Cal anar a la prova amb el document identificatiu original, al lloc assignat que figura en les llistes definitives de persones admeses.
· Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
· No està permés l’ús de cap dispositiu mòbil o electrònic, ni de calculadora i diccionari.

Llista d’admesos i exclosa


Durant el curs acadèmic 2022-2023 hi haurà dues convocatòries de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària la primera de les quals se celebrarà el dia 27 de gener de 2023, i la segona, el dia 26 de maig de 2023.

Enllaç amb la informació sobre el procediment d’inscripció: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

Els terminis d’inscripció són els següents:
– Primera convocatòria: des del dia 24 d’octubre de 2022 fins al dia 7 de novembre de 2022, tots dos inclosos.
– Segona convocatòria: des del dia 9 de març de 2023 fins al dia 23 de març de 2023, tots dos inclosos.


Requisits: complir mínim 18 anys durant l’any 2023.


La inscripció de la prova contempla dues parts en el procediment, totes dues preceptives, ineludibles i successives: una primera electrònica, mitjançant la qual es realitza la sol·licitud d’inscripció, i una segona, per a la presentació d’aquesta sol·licitud.


La inscripció consta de dues fases:
1) Una primera fase, de caràcter electrònic, en la qual s’ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció, procediment que es realitza des de la pestanya “Tramitar telemàticament”, que apareix en aquest enllaç.

Amb la finalitat que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen efectuar la part electrònica de la inscripció, els centres públics de Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana tenen a disposició, dins de l’horari general de funcionament, un espai proveït d’ordinador amb connexió a Internet.
En el cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, la persona sol·licitant ha de remetre un correu a la següent adreça electrònica: generalitat_en_red@gva.es.
Una vegada realitzat aquest primer pas, s’ha de fer una còpia, imprimir-la i entregar-la, tal com s’indica en la segona fase del procediment. Cal recordar que l’emplenament electrònic de la sol·licitud d’inscripció a la prova no significa, de cap manera, l’eliminació del tràmit de presentació, en forma i termini, d’aquesta sol·licitud davant l’organisme competent.

2) La segona fase del procediment consisteix en la presentació de la documentació. Una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d’inscripció, cal seguir les següents indicacions:

 • Les persones adultes participants han d’acreditar la seua identitat amb la presentació, juntament amb la sol·licitud d’inscripció, de la fotocòpia d’algun dels documents següents en vigor: document nacional d’identitat (DNI), targeta d’identitat d’estranger o NIE, passaport, visat d’estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l’edat de la persona.
 • El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d’educació de l’àmbit territorial de gestió en el qual la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas que la persona aspirant dispose de signatura digital i que, a més, no haja d’aportar una altra documentació relativa a la convalidació de mòduls formatius, l’exempció del mòdul de valencià i/o la documentació relativa a la petició d’adaptacions, podran entregar-la de manera telemàtica, juntament amb la fotocòpia d’algun dels documents acreditatius de la identitat assenyalats anteriorment. El procediment telemàtic es farà a través del TRÀMIT Z (s’haurà d’indicar la Direcció territorial de la província de realització de la prova i marcar la declaració responsable): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp
 • En cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè puguen datar i segellar la instància abans de ser certificada. Si no es procedeix d’aquesta manera, la instància es considera presentada en la data d’entrada en el registre al qual vaja dirigit.
  Registre de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
 • Les sol·licituds han d’estar signades per les persones interessades, responsabilitzant-se d’aquesta manera que compleixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són unes certes i que són conscients que la seua falsedat pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l’anul·lació del resultat que s’obtinga.
 • La sol·licitud d’inscripció en la prova, dins de la qual estan incloses les caselles d’adaptacions necessàries que precise l’alumnat, de convalidació de mòduls de la prova i de declaració responsable per a la sol·licitud de l’exempció del mòdul de Valencià, s’ha d’entregar juntament amb tota aquella altra documentació a aportar, dins del termini en què estiga obert el període d’inscripció.
 • Finalitzat el termini d’inscripció, les persones aspirants han de revisar, en el mateix portal de la ciutadania des del qual van tramitar la inscripció electrònica, les llistes provisionals de persones admeses i excloses.
  Aquelles persones que hagen resultat excloses podran al·legar i esmenar, si escau, amb aportació de la documentació necessària, els motius pels quals han resultat excloses davant la direcció territorial corresponent, en el termini de cinc dies hàbils a partir de la seua publicació.
 • Les llistes definitives de participació es faran públiques amb una setmana mínima d’antelació a la data de realització de la prova, i estaran organitzades per demarcació territorial, enumerades per ordre alfabètic i amb indicació del tribunal i del lloc assignats a cada persona participant.

Cita prèvia PROP:
https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaprop

Informació complementària
La primera convocatòria de la prova per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2022-2023 se celebrarà el dia 27 de gener de 2023 amb el mateix horari i estructura idèntica a la prevista per la normativa vigent.

A) Horari de la prova
· Primera part: àmbit cientificotecnológico. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 9.00 hores. Aquesta part finalitzarà a les 11.30 hores.
· Segona part: àmbit social. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 11.45 hores. Aquesta part finalitzarà a les 14.00 hores.
· Tercera part: àmbit de la comunicació. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 15.30 hores. Aquesta part finalitzarà a les 19.00 hores.

B) Informació general
· Cal anar a la prova amb el document identificatiu original, al lloc assignat que figura en les llistes definitives de persones admeses.
· Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
· No està permés l’ús de cap dispositiu mòbil o electrònic, ni de calculadora i diccionari.

Enllaços d’interés
Models d’exàmens de convocatòries anteriors: http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
Consultes de qualificacions de les proves: https://appweb1.edu.gva.es/ciudadanosweb/public/pruebaslibresbachiller.do?metodo=generarpantallaconsultadni&tipus=PRLIBRESESONOTAS
Estructura i criteris de correcció de les proves: http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres