Proves lliures GES

Comparteix això:

NOVETATS 18 DE GENER

INSTRUCCIONS PER A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL 26 DE GENER

És obligatori presentar el DNI, NIE, PASSAPORT o DOCUMENT OFICIAL que acredite la identitat i l’edat de la persona que realitza la prova.

HORARI DE LA PROVA

· Primera part de 9:30h a 11:30h: Processos i instruments matemàtics, Naturalesa, Ecologia i Salut; i Ciència i tecnologia
· Segona part de 12:00h a 14:00h: Món del Treball i Societats, Territoris i Processos Històric-culturals.
· Tercera part de 16.00 a 19:00h: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Les persones no poden abandonar l’aula fins que no hagen passat 30 minuts des del començament de la prova.

IMPORTANT: ES PODRÀ USAR CALCULADORA NO PROGRAMABLE (en cap cas es podrà usar el mòbil)

NOVETATS 16 D’OCTUBRE 2023

Durant el curs acadèmic 2023-2024 hi haurà dues convocatòries de la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària la primera de les quals se celebrarà el dia 26 de gener de 2024, i la segona, el dia 24 de maig de 2024.

Enllaç amb la informació sobre el procediment d’inscripció: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

Els terminis d’inscripció són els següents:
– Primera convocatòria: des del dia 23 d’octubre de 2023 fins al dia 6 de novembre de 2023, tots dos inclosos.
– Segona convocatòria: des del dia 7 de març de 2024 fins al dia 21 de març de 2024, tots dos inclosos.

Requisits: complir mínim 18 anys durant l’any 2024.

El PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ a la prova consta de DUES FASES, totes dues preceptives, ineludibles i successives:

 1. Primer pas. Una primera fase de caràcter electrònic, a través de TRAMITA. S’ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció, descarregar-la i signar-la. Prem en este enllaç en SOL·LICITUD Presentació no autenticada
  • La persona participant ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i, si escau, la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià mitjançant un únic model de sol·licitud, disponible en la pàgina web següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638.
  • A fi que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen realitzar esta inscripció, els centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana han de facilitar, en el seu calendari i horari general de funcionament, un espai proveït d’ordinador amb connexió a internet.
 2. La segona fase del procediment consistix en el lliurament davant l’Administració. Una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d’inscripció, cal presentar esta sol·licitud d’inscripció signada, juntament amb la fotocòpia del DNI en vigor (o document oficial que acredite la identitat de la persona interessada) i, si és el cas, la resta de documentació relativa a la convalidació de mòduls, a l’exempció del mòdul de Valencià o a la petició d’adaptacions.
  • Una vegada registrada la inscripció telemàtica de la prova, la sol·licitud generada ha de ser impresa, signada i entregada de manera presencial, telemàtica o per Correus, dirigida a les direccions territorials competents en matèria d’educació, o qualsevol dels òrgans de les administracions públiques previstos per la legislació vigent, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre 20/2017, de 29 maig.
  • A continuació, s’especifiquen les diferents FORMES DE LLIURAMENT
   1. La sol·licitud impresa en paper s’ha de presentar en la direcció territorial d’educació corresponent a la província en la qual es desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (PROP o Correus). Esta sol·licitud s’entregarà juntament amb la documentació acreditativa relativa a la convalidació de mòduls (assignatures) o l’exempció de Valencià o la petició d’adaptacions (informes clínics o certificats mèdics).
   2. En el cas que la persona aspirant dispose de signatura digital podrà entregar-la de manera telemàtica, juntament amb la fotocòpia d’algun dels documents acreditatius de la seua identitat que s’indiquen en el resolc cinqué de la present resolució. El procediment telemàtic es farà a través del tràmit Z, que es pot trobar en la pàgina web següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp (siembpre que no haja d’aportar una altra documentació relativaa la convalidació de mòduls formatius, l’exempció del mòdul de valencià i/o la documentació relativa a la petició d’adaptacions)
   3. En cas que la sol·licitud impresa en paper es presente en una oficina de Correus, cal fer-ho en un sobre obert, perquè puguen datar i segellar la instància abans de ser certificada. Si no es procedix d’esta manera, la instància es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre al qual vaja dirigida. Esta sol·licitud s’entregarà juntament amb la documentació acreditativa relativa a la convalidació de mòduls (assignatures) o l’exempció de Valencià o la petició d’adaptacions (informes clínics o certificats mèdics).
 • Les persones adultes participants han d’acreditar la seua identitat amb la presentació, juntament amb la sol·licitud d’inscripció, de la fotocòpia d’algun dels documents següents en vigor: document nacional d’identitat (DNI), targeta d’identitat d’estranger o NIE, passaport, visat d’estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l’edat de la persona.
 • El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d’educació de l’àmbit territorial de gestió en el qual la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas que la persona aspirant dispose de signatura digital i que, a més, no haja d’aportar una altra documentació relativa a la convalidació de mòduls formatius, l’exempció del mòdul de valencià i/o la documentació relativa a la petició d’adaptacions, podran entregar-la de manera telemàtica, juntament amb la fotocòpia d’algun dels documents acreditatius de la identitat assenyalats anteriorment. El procediment telemàtic es farà a través del TRÀMIT Z (s’haurà d’indicar la Direcció territorial de la província de realització de la prova i marcar la declaració responsable): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp
 • En cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè puguen datar i segellar la instància abans de ser certificada. Si no es procedix d’esta manera, la instància es considera presentada en la data d’entrada en el registre al qual vaja dirigit.
  Registre de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
 • Les sol·licituds han d’estar signades per les persones interessades, responsabilitzant-se d’esta manera que complixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són unes certes i que són conscients que la seua falsedat pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l’anul·lació del resultat que s’obtinga.
 • La sol·licitud d’inscripció en la prova, dins de la qual estan incloses les caselles d’adaptacions necessàries que precise l’alumnat, de convalidació de mòduls de la prova i de declaració responsable per a la sol·licitud de l’exempció del mòdul de Valencià, s’ha d’entregar juntament amb tota aquella altra documentació a aportar, dins del termini en què estiga obert el període d’inscripció.
 • Finalitzat el termini d’inscripció, les persones aspirants han de revisar, en el mateix portal de la ciutadania des del qual van tramitar la inscripció electrònica, les llistes provisionals de persones admeses i excloses.
  Aquelles persones que hagen resultat excloses podran al·legar i esmenar, si escau, amb aportació de la documentació necessària, els motius pels quals han resultat excloses davant la direcció territorial corresponent, en el termini de cinc dies hàbils a partir de la seua publicació.
 • Les llistes definitives de participació es faran públiques amb una setmana mínima d’antelació a la data de realització de la prova, i estaran organitzades per demarcació territorial, enumerades per ordre alfabètic i amb indicació del tribunal i del lloc assignats a cada persona participant.

Demana ja la teua cita prèvia PROP:
https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaprop

PL. DE LA MERCÉ, 5
03202 – Elx/Elx
Telèfon: 963866000
Adreça electrònica: prop_elx@gva.es

Informació complementària
La primera convocatòria de la prova per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2023-2024 se celebrarà el dia 26 de gener de 2024 amb el mateix horari i estructura idèntica a la prevista per la normativa vigent.

A) Horari de la prova
· Primera part: àmbit cientificotecnológico. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 9.00 hores. Esta part finalitzarà a les 11.30 hores.
· Segona part: àmbit social. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 11.45 hores. Esta part finalitzarà a les 14.00 hores.
· Tercera part: àmbit de la comunicació. Cal presentar-se a l’acte de crida a les 15.30 hores. Esta part finalitzarà a les 19.00 hores.

B) Informació general
· Cal anar a la prova amb el document identificatiu original, al lloc assignat que figura en les llistes definitives de persones admeses.
· Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
· No està permés l’ús de cap dispositiu mòbil o electrònic i diccionari.

Enllaços d’interés
Models d’exàmens de convocatòries anteriors: http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
Consultes de qualificacions de les proves: https://appweb1.edu.gva.es/ciudadanosweb/public/pruebaslibresbachiller.do?metodo=generarpantallaconsultadni&tipus=PRLIBRESESONOTAS
Estructura i criteris de correcció de les proves: http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres