Informacions de la Matrícula

Informacions de la Matrícula

1.- La matrícula de juliol es realitzarà els dies 6, 7 i 8 en horari de 9.30h a 12.30 en qualsevol dels dos aularis: Cocentaina i Muro.

2.- Per a formalitzar la matrícula caldrà demanar cita prèvia en els telèfons 965533650 (Cocentaina) i 608563587 (Muro).

3.- Els fulls de matrícula amb tots els programes formatius estaran disponibles en aquesta web i en qualsevol dels dos centres a partir del dia 1 de juliol (inclòs).

4.- No cal fer cap pagament previ a la matrícula, només quan hàgeu entregat el full de matrícula en el centre vos diran si heu de fer el pagament per a reservar plaça o quedeu en llista d’espera per a setembre.

5.- Des del 21 de juny fins al 5 de juliol vos atendrem telefònicament en el telèfon 965533650 en horari de matí, excepte el 24 de juny que és festiu.

Comunicat tornada presencialitat

Comunicat tornada presencialitat

Revista FPA Beniassent curs 2019-2020

Inici de curs 2020-2021

Només per a alumnat de taller que va fer la prematrícula en el mes de juny

Instruccions de matriculació

(En castellano más adelante)

Les classes dels tallers començaran a partir del dia 28 de setembre. L’equip directiu, l’associació d’alumnat, el professorat i el dos ajuntaments estan treballant per a començar el curs amb totes les garanties sanitàries i amb l’aplicaciódels protocols de prevenció que han determinat les Conselleries de Sanitat i d’Educació: es reforçarà la neteja, hi haurà mesures d’higiene contra la COVID-19 en totes les aules, es vetllarà pel compliment de les normes, els grups seran més reduïts…

Amb tot açò:

L’alumnat que va fer la prematrícula en el mes de juliolté plaça reservada i pot fer efectiva la matrículaentre els dies 14 i 24 de setembre tots dos inclosos. Si no feu el pagament del banc, entenem que renuncieu a la plaça reservada en la prematrícula i la vostra plaça s’oferirà a les persones que estan en llista d’espera.

Passos a seguir:

1.- Vos heu de matricular en el grup i taller en què vau fer la prematrícula. Si teniu dubtes, mireu la pàgina web o telefoneu al centre: 965533650.

2.- Abans de matricular-vos heu de saber que:

– La matrícula s’ha de fer completa i cal pagar −en un únic ingrés− la quota de l’associació (20€) + el preu del taller o tallers que corresponga (full adjunt CocentainaMuro).

– L’associació d’alumnat s’ha compromés a mantindre el contracte del professorat durant tot el curs escolar, per tant, en cap cas es tornaran els diners dels tallers que es posen en marxa el dia 28 de setembre. Sí que es tornarien el diners d’aquell taller que no es pose en marxa el dia que s’inicie el curs.

– Alguns grups podran tindre classes presencials alternes (de dies o de setmana) de manera que una sessió/setmana seria presencial i l’altra a distància. Els grups que funcionaran d’aquesta manera se sabran el primer dia de classe. Aquesta situació pot ser puntual i pot canviar al llarg del curs.

– El professorat tindrà preparat un pla de treball per a l’ensenyament a distància cas que s’hagen d’interrompre puntualment les classes presencials o per a les classes alternes.

– El rebut del pagament del banc s’entregarà el primer dia de classe al professor o professora de cada taller.En aquest moment, emplenareu el full de matrícula del curs 2020-2021 que vos facilitarem en l’aula.

 

Solamente para el alumnado de talleres que que hizo la prematrícula en el mes de junio

Instrucciones de matriculación

Las clases de los talleres empezarán a partir del día 28 de septiembre. El equipo directivo, la asociación de alumnado, el profesorado y los dos ayuntamientos están trabajando para empezar el curso con todas las garantías sanitarias aplicando los protocolos de prevención que han determinado las Consellerias de Sanidad y de Educación: se reforzará la limpieza, habrá medidas de higiene contra la Covid-19 en todas las aulas, se velará por el cumplimiento de las normas, los grupos serán más reducidos…

Teniendo en cuenta todo esto:

El alumnado que hizo la prematrícula en el mes de julio tiene plaza reservada y puede hacer efectiva la matrícula entre los días 14 y 24 de septiembre ambos incluidos. Si no se realiza el pago bancario, entendemos que se renuncia a la plaza reservada en la prematrícula y la plaza se ofrecerá a las personas que están en lista de espera.

Pasos a seguir:

1.- Tenéis que matricularos en el grupo y taller en el que hicisteis la prematrícula. Si tenéis dudas, id a la página web o llamad al centro: 965533650.

2.- Antes de matricularos debéis saber que:

– La matrícula se hará completa y hay que pagar −en un único ingreso− la cuota de la asociación (20 €) + el precio del taller o talleres que corresponda (hoja adjunta CocentainaMuro).

– La asociación de alumnado se ha comprometido a mantener el contrato del profesorado durante todo el curso escolar, por tanto, en ningún caso se devolverá el dinero de los talleres que se pongan en marcha el día 28 de septiembre. Sí que se devolvería el dinero de aquel taller que no se ponga en marcha el día que se inicie el curso.

– Algunos grupos podrán tener clases presenciales alternas (de días o de semana) de manera que una sesión/semana sería presencial y la otra a distancia. Los grupos que funcionarán de esta manera se sabrán el primer día de clase. Esta situación puede ser puntual y puede cambiar a lo largo del curso.

– El profesorado tendrá preparado un plan de trabajo para la enseñanza a distancia en el caso de que se deban interrumpir puntualmente las clases presenciales o para las clases alternas.

– El recibo del pago bancariose entregará el primer día de clase al profesor o profesora de cada taller. En este momento, rellenaréis la hoja de matrícula del curso 2020-2021 que os facilitaremos en el aula.