PROVES DE NIVELL 2022/23

Què és una prova de nivell?

És una prova que serveix per a determinar el nivell adequat on matricular-te per acudir a classes durant el curs 2022/23.

La prova de nivell no té cap relació amb les proves de certificació.

pixel-cells-3702056

En què consisteix?

L'alumnat farà una entrevista oral amb el professorat del centre d'uns 10-15 minuts de duració en què es tractaran temes continguts en el currículum de cada departament, de menor a major dificultat. El professorat establirà el nivell de cada candidat d'acord amb els criteris establerts pel MECR.

1

Quin preu té la prova de nivell i quan l'he de pagar?

La taxa de la prova de nivell són 12,23€ (a aplicar el 10% de descompte de taxes). Cal entregar el justificant de pagament en l'escola el mateix dia de la prova.

Les persones inscrites rebreu un correu electrònic a partir del 23 de juny amb les convocatòries, i en el qual podreu trobar l'enllaç per pagar la taxa de 12,23€.

credit-2389154

Inscripció a les proves de nivell de juny

La inscripció a les proves de nivell per al primer període d'admissió i matrícula es farà de l'1 al 23 de juny.

calender-2389150

Data de les proves de nivell

Les proves de nivell dels diferents idiomes tindran lloc el 28 de juny en horari de vesprada.

Els departaments d'alemany i francés faran la prova de nivell a les 16.00h, mentre que valencià i anglés oferiran dos trams horaris que podreu escollir en el formulari d'inscripció.

 

Diseño sin título (8)

Resultat proves de nivell de juny

Ací es publicaran els resultats de les proves de nivell.

 

Icones (2)

Inscripció proves de nivell juny 2022

INSCRIPCIÓ PROVA DE NIVELL / INSCRIPCIÓN PRUEBA DE NIVEL

  • Si voleu fer prova de nivell per a més d'un idioma, cal que empleneu i envieu el formulari tantes vegades com proves de nivell necessiteu fer. / Si queréis hacer prueba de nivel para más de un idioma, es necesario que rellenéis y enviéis el formulario tantas veces como pruebas de nivel necesitéis hacer.
  • Per fer la prova de nivell d'anglés i/o valencià presencialment a Xàtiva, podeu escollir entre dos trams horaris. Seleccioneu a quina hora preferiu acudir. / Para hacer la prueba de nivel de inglés y/o valenciano presencialmente en Xàtiva, podéis escoger entre dos tramos horarios. Seleccionad la hora a la que queréis vernir.
  • Les proves de nivell a Xàtiva seran presencials, i les d'Ayora es faran online mitjançant Teams. / Las pruebas de nivel en Xàtiva serán presenciales, y las de Ayora se harán online mediante Teams.