Taxes i pagament telemàtic

Taxes EOI

Sol·licitud de devolució de taxes telemàtica

A partir d'ara, els usuaris de l'EOI de Quart de Poblet que desitgen sol·licitar devolució de taxes con una causa justificada podran realitzar el tràmit telemàticament emplenant ho modele 756 de devolució d'ingressos indeguts, de l'Agència Tributaria Valenciana, en l'enllaç:

A la seua sol·licitud, els usuaris hauran d'adjuntar la documentació pertinent, sempre telemàticament.

Serà l'Agència Tributaria Valenciana la que s'encarregue de tramitar les devolucions, i en cap cas se sol·licitaran directament a la Conselleria d'Educació, ni tampoc a l'EOI de Quart de Poblet.

Els sol·licitants hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud, sempre telemàticament, la documentació que acredite les circumstàncies al·legades.

Aquells usuaris que ja hagen emplenat una sol·licitud de devolució de taxes en la Secretaria de l'EOI de Quart de Poblet no han de tornar a fer el tràmit.

Una vegada iniciades les classes, o en els casos previstos en l'article 9.10 de l'Ordre 87/2013, només es farà devolució de taxes en els supòsits que prevé el punt 2 de l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017. Aquests suposats somni:

a) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització siga imputable a l'Administració.

b) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització tinga el seu origen en una causa de força major, sempre que la persona interessada prove bastant la força major.

S'inclou ací l'ajornament de les Proves Unificades de Certificació en 2020, per la COVID-19.