Alumnat menor d’edat

Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d'idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l'any natural en què es comencen els estudis.
Poden accedir per primera vegada els majors de catorze anys l'any natural en què es matriculen per a seguir l'ensenyament d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria i/o per a seguir l'ensenyament tant de valencià com d'espanyol com llengua estrangera en cas d'haver sigut escolaritzats en el sistema educatiu valencià en els últims dos anys abans de l'inici del curs 2022-2023.

Els tutors legals d'aquest alumnat hauran de signar i entregar un imprés d'autorització en el moment de la matrícula.

Alumnat menor d'edat els tutors legals del qual conviuen junts

 Imprés a emplenar i presentar juntament amb la documentació de matrícula. Per a les instruccions de matrícula i la documentació a aportar, consulte l'apartat de cursos presencials curriculars.

Alumnat menor d'edat els tutors legals del qual no conviuen junts