Avaluació

Avaluació de l’alumnat oficial en els cursos curriculars

L’avaluació de l’alumnat a l’Escola Oficial d’Idiomes pot ser de diferents tipus depenent del nivell:

  • Avaluació contínua: suposa una recollida organitzada i sistemàtica d’informació de l’evolució de l’alumnat al llarg del curs amb la finalitat de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i prendre les decisions oportunes en relació amb la promoció de l’alumnat. Té un caràcter formatiu.
  • Avaluació final: té per objecte comprovar el grau d’assoliment dels objectius aconseguit per l’alumnat al final del curs. És global i adopta la forma d’un examen final en el qual s’avalua cadascuna de les activitats de llengua (comprensió oral, comprensió escrita, producció oral, producció escrita i mediació).
  • Proves unificades de certificació (PUC): tenen per objecte avaluar el domini de la llengua de l’alumnat oficial matriculat i de l’alumnat lliure no matriculat. La seua superació amb una qualificació d’APTE comporta l’expedició del certificat de nivell, vàlid en tot el territori nacional. Per a acreditar el títol oficial anara d’Espanya, consulta este enllaç. Per a fer la sol·licitud de tramitació en la Direcció Territorial d’Alacant d’algun dels nostres certificats acadèmics o títols, consulta este enllaç.

En els següents apartats es resumix l’avaluació en els cursos curriculars presencials de 120 hores. Tria el nivell en el qual estàs matriculat per a consultar la informació sobre l’avaluació en el teu curs:

Estic cursant 1A2, 1B1, 1B2, 1C1 o 1C2
Estic cursant 2B1, 2B2, 2C1 o 2C2
Estic cursant 2A2