Canvis de torn orals

Només es podrà sol·licitar el canvi de data/hora de realització de les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral en els casos següents:

1r- Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
2n- Intervenció quirúrgica;
3r- Citació judicial, com a deure inexcusable;
4t- Coincidència amb l’EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana;

Els canvis se sol·licitaran a l'email del departament corresponent, fins el 31 d'agost:

Alemany: 46036414.alemany@edu.gva.es

Anglés: 46036414.angles@edu.gva.es

Francés: 46036414.frances@edu.gva.es

Valencià: 46036414.valencia@edu.gva.es

Qualsevol sol·licitud de canvi ha d’anar acompanyada del justificant corresponent que acredite una de les situacions que justifiquen el canvi, segons normativa.