Convocatòria de proves lliures per a l’obtenció del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

En el curs 2022-23 ha sigut designat l’IES Enric Valor de Silla per a realitzar proves lliures corresponents a: Família Sanitat: Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE). Aquesta prova permet obtindre directament la titulació de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (Grau Mitjà).

Ací es pot consultar el calendari, orientacions, llistats…

Llistat definitiu d’admissió a les proves (punxa ací)

Qualificacions definitives (punxar açí)

Orientacions i dates d’examen

Les orientacions per a les persones admeses a les proves lliures per a l’obtenció del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (punxa açí).

Requisits per a poder matricular-me en les proves lliures                     INSCRIPCIÓ A les PROVES: 30 de gener al 10 de febrer

 • Tindre, almenys, 18 anys d’edat. Aquesta condició d’edat s’entendrà complida durant aquest any natural.
 • A més ha de posseir alguna de les titulacions o formacions que s’enumeren a continuació:
  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • Títol de Graduat en Educació Secundària.
  • Títol de Batxiller Superior.
  • Títol de Tècnic Auxiliar.
  • Títol de Tècnic.
  • Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents.
  • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
  • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis. Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental.
  • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • No estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol (ja siga en règim presencial o semipresencial/distància) i simultàniament en les proves per a l’obtenció del mateix títol convocades per qualsevol administració educativa; llevat que hages esgotat les convocatòries d’un mòdul, o bé llevat que anul·les la matrícula dels mòduls corresponents abans d’inscriure’t en les proves lliures.
 • La inscripció es pot fer en els mòduls professionals que es desitgen d’un sol cicle formatiu.

Quin és el període d’inscripció o de matrícula i el calendari d’actuacions?

En 2023 la inscripció és del 30 de gener al 10 de febrer, tots dos inclosos.

Després de la inscripció, el calendari d’actuacions per a aquest curs 2022-23 és el que segueix:

 • Dates d’INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer, els dos inclusivament.
 • Publicació llistes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer de 2023.
 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
 • Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: 29 de març de 2023.
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat:  7 de març de 2023.
 • Realització proves: entre el 18 de abril i el  28 d’abril de 2023.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.
 • El calendari concret de les dates de les proves dels mòduls es publicarà en el tauló i en la web del centre abans del 17 de març.

Quina documentació he de presentar?

 • Sol·licitud d’inscripció, que es presentarà en un sol centre.
 • DNI, targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis amb fotocòpia del mateix per a ser acarada.
 • Certificació acadèmica oficial (original i fotocòpia) que acredite que es reuneix el requisit de titulació o formació explicat en la pregunta anterior.
 • Justificat d’abonament de taxes.
 • Declaració responsable de no estar matriculat  durant el curs 2022-2023 en els ensenyaments conduents al títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l’obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.
 • Acreditació de grau discapacitat o de la condició de família nombrosa en el seu cas.

Puc inscriure’m només en algun/us mòdul/s professional/és?

, la matrícula pot realitzar-se per mòduls professionals o en el cicle complet.

Excepció: el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), la matrícula del qual només pot realitzar-se a l’efecte de sol·licitud d’exempció total del mòdul de FCT i condicionada a la resolució favorable d’aquesta exempció. La documentació per a l’exempció total de FCT pot presentar-se una vegada aconseguida l’avaluació positiva en tots els mòduls, però això cal fer-ho constar en la sol·licitud d’exempció.

Les dates de publicació de resultats i període de reclamacions s’anunciaran oportunament.

Com puc saber el temari o el pla d’estudis de la titulació?

El “temari” ve reflectit en el currículum del cicle formatiu. Les proves versaran sobre els continguts que apareixen en  el currículum corresponent.

Es poden utilitzar per a preparar les proves els llibres de text com Editex/Mc Graw Hill per a la seua preparació.

Les persones amb algun grau de discapacitat o diversitat funcional que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris adjuntaran a la sol·licitud d’inscripció la certificació corresponent. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d’adaptació, que, en cap cas, suposaran la supressió d’objectius o resultats d’aprenentatge que afecten la competència general del títol.

En què consisteixen les proves?

Per a tots els mòduls les proves inclouen continguts teòrics i realitzacions pràctiques. En alguns mòduls es realitza una prova en conjunt, però en uns altres s’efectua una primera prova teòrica, eliminatòria, que és necessari superar per a passar a la realització pràctica.

Puc demanar convalidacions?

Segons l’article únic, Dos, apartat 9 de l’Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre,  no es podran sol·licitar convalidacions en les proves per a l’obtenció de títols de formació professional, durant el període comprés entre la inscripció o matriculació i la finalització i qualificació d’aquestes.

Has de tindre en compte que els mòduls convalidats es qualifiquen amb un 5.

Si no supere les proves lliures, hi ha un límit de convocatòries?

Encara que si que hi ha en els ensenyaments presencials i semipresencials, NO existeix límit de convocatòries en el cas de les proves lliures.

Una vegada superats tots els mòduls, què passa amb les pràctiques en empreses (FCT)?

La formació en centres de treball (FCT) hauràs de realitzar-la de manera presencial. Per a això has de matricular-te d’aquest mòdul en les dates de matrícula habituals (en qualsevol centre on s’impartisca el cicle) una vegada superats la resta de mòduls.

També pots sol·licitar l’exempció total de la FCT quan et matricules de les proves lliures. Necessitaràs acreditar haver treballat en el mateix camp professional un mínim d’un any complet o el seu equivalent a temps parcial (mitjançant certificació de Tresoreria de Seguretat Social o Mutualitat corresponent) i una certificació de l’empresa on s’especifiquen clarament les funcions i tasques realitzades en aquesta.

Aquesta documentació la pots presentar una vegada superats tots els mòduls, però has de fer-ho constar en la sol·licitud d’exempció.

Convocatòria