Inscripció proves lliures

Documentació 

  • Sol·licitud d’inscripció, que es presentarà en un sol centre.
  • DNI, targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis amb fotocòpia del mateix per a ser acarada.
  • Certificació acadèmica oficial que acredite que es reuneix el requisit de titulació o formació explicat en la pregunta anterior.
  • Justificant d’abonament de taxes.
  • Declaració responsable de no estar matriculat o durant el curs 2020-2021 en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l’obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa
  • Acreditació de grau discapacitat o de la condició de família nombrosa.

Inscripció a les proves

Es realitza presencialment en el centre educatiu: