BEQUES MENJADOR CURS 2023-2024

AJUDES MENJADOR CURS 2022-2023

RESOLUCIÓ AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2023-2024

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

ALUMNAT QUE EN EL CURS 2022/2023 JA VA SOL·LICITAR L'AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

- Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'Aplicació ITACA Web Família,a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració, una vegada han sigut actualitzades d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació, relatives a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2022-2023 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant
el curs 2023-2024, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i a presentar aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració, una vegada han sigut actualitzades d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació, relatives a
família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2022-2023 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a, encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2023-2024. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la manera següent: si l’esborrany dels alumnes és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d’algun alumne/a no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2023-2024.

 

ALUMNAT QUE EN EL CURS 2022/2023  NO VA SOL·LICITAR L'AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I que s’inclou a la present resolució, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2023-2024. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

 1. SOL·LICITUD ANNEX I DEGUDAMENT COMPLIMENTAT (secretaria o web del centre)    Annex I (sol·licitud beca menjador 23-24)
 2. FOTOCÒPIA DE DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants i de l'alumne.
 3. FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE SER FAMÍLIA MONOPARENTAL, MÉS EMPADRONAMENT COL·LECTIU.
 4. FAMÍLIA NOMBROSA. Aportar documentació que ho acredite.
 5. AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES AEAT. La sol·licitud ha d'estar signada per tots els sol·licitants.
 6. SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT O SUBSIDI, RENTA VITAL BÀSICA...Tots els sol·licitants han d'estar en situació de desocupació i no percebre ni prestació ni subsidi per desocupació. Es comprovarà d'ofici per l'Administració. No cal aportar documentació.
 7. SÓN MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR.- Les famílies amb custòdia compartida, aportaran empadronament col·lectiu on conste l'alumne.- El pare i la mare, l'alumne/a, germans/es menors 26 anys o amb discapacitat igual o major del 33% que convisquen en el domicili sempre que no perceben cap tipus d'ingressos. Altres circumstàncies consultar la resolució.
 8. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Beneficiaris directes): fills/es violència de gènere, alumnat en situació d'acolliment familiar o residencial, víctimes de terrorisme, alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió... (Acreditar amb la documentació que ho justifique.)
 9. En cas de DIVORCI O SEPARACIÓ LEGAL DELS PARES, no es considerarà membre computable el que no convisca amb la persona sol·licitant de l’ajuda.
  Tanmateix, i això s’aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. Aquesta circumstància quedarà acreditada amb l’aportació de la documentació indicada en l’apartat anterior.
  En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumnat; a aquest efecte haurà de presentar-se l’acord o la resolució pels quals s’estableixen el règim de custòdia compartida i un certificat d’empadronament.

La documentació haurà de ser l'original i una còpia per a poder compulsar-se al centre.

En el cas que l'alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2023-2024 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud.

CAL JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT TOTA CIRCUMSTÀNCIA SOCIOFAMILIAR QUE SE SOL·LICITE ES TINGA EN COMPTE.

* IMPORTANT: La sol·licitud ha d'estar signada per tots els sol·licitants. 

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE TERMINI QUEDARAN EXCLOSES.

La sol·licitud i la documentació s'haurà d'entregar en secretaria i direcció en l'horari següent, durant el mes de juny i juliol.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 7 de juny al 7 de juliol.

HORARI D'ATENCIÓ BEQUES DE MENJADOR: 

Del 7 al 21 de juny

DILLUNS- DIMECRES-DIVENDERS de 9:00 a 10:00h.  I DIMECRES de 12:15 a 14:30h.

Del 21 de juny al 7 de juliol

DILLUNS A DIVENDRES de 9:00 a 10:00 i de 13:00 a 14:30.

 

Fora de l'horari no atendrem a ningú, ja que estem en reunions de fi de curs i matriculacions.