Aneu a la barra d'eines

EINES CORPORATIVES

Web Família és el portal des del qual els pares, mares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills, filles o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Hi ha famílies que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb el professorat dels seus fills/es. Per a elles, aquesta web suposa una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

https://familia2.edu.gva.es/

Enllaç a la GUIA D'ÚS PER A FAMÍLIES

 

Normativa que regula l'ús de plataformes de comunicació amb les famílies

Hem de recordar que Web Família és l'eina que l'administració facilita en els centres per a la comunicació amb les famílies, i que, segons compila el punt 5, de les Instruccions d'Inici de Curs 20-21, en el seu apartat 12.2 on parla sobre  ÍTACA diu:

La Generalitat Valenciana, a través de la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i de les comunicacions disposarà les plataformes, serveis amb caràcter instrumental (programari d'oficina, de videoconferència, de treball col·laboratiu,...) i en general les eines més adequades per al seu ús en els centres educatius de titularitat de la Generalitat, segons l'Ordre 19/2013 sobre normes per a la utilització segura de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat. Per tant, com a norma general, hauran d'emprar-se les eines que la conselleria competent en matèria d'educació pose a la disposició dels centres. A més, l'article 5.4 de l'esmentada Ordre 19/2013 estableix que qualsevol externalització del tractament requereix la subscripció d'un contracte exprés entre la conselleria competent en matèria d'educació, com a responsable del tractament, i l'empresa responsable de la prestació del servei, com a encarregada del tractament, que en aquest cas serien les empreses propietàries d'aquestes plataformes. L'obligatorietat d'aquest «contracte per encàrrec», així com les seues condicions, es troba especialment especificada en l'article 28 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).Segons l'Ordre 19/2013, queda prohibit transmetre o allotjar informació pròpia de l'Administració de la Generalitat en sistemes d'informació externs (com és el cas dels serveis en núvol o on cloud), llevat que hi haja una autorització expressa de la conselleria competent en matèria d'educació després de l'anàlisi dels riscos associats a aquesta externalització, especialment sobre els aspectes següents:

–Les comunicacions han de xifrar les dades d'extrem a extrem.

– La ubicació de les dades ha d'estar en l'Espai Econòmic Europeu.

– S'ha de comprovar el compromís, a través de les seues polítiques, a no realitzar un perfilat o analítica amb les dades emmagatzemades.

– No s'ha de permetre fer ús de les dades, ni tan sols anonimitzades, per a finalitats diferents d'aquelles directament relacionades amb la prestació del servei.