Publicar continguts. Arxius PDF i altres

Aquest videotutorial explica com publicar continguts en format PDF a la plataforma Aules. Aquest procediment és el mateix si volem pujar altres formats d’arxiu igualment habituals com ara de text, presentacions, àudio, etc..

Més informació al portal CvTIC https://portal.edu.gva.es/cvtic/