Aneu a la barra d'eines

Protecció de les dades de caràcter personal.

Els centres educatius exerceixen un paper clau en el desenvolupament i progrés de la societat. Entre les tasques que tenen encomanada destaca la funció docent i orientadora dels alumnes, la qual cosa exigeix el tractament de les seues dades personals junt les d'altres col·lectius com les famílies, tutors o professors, i altres treballadors dels centres o proveïdors. Des del moment de la sol·licitud de plaça en un centre, la fase de matrícula, la gestió d'expedients acadèmics, de beques o d'ajudes, fins als serveis de menjador, transport, etc. inherents al funcionament del sistema educatiu; així com per a la posada en marxa i desenvolupament d'activitats extraescolars, existeix un tractament de dades.

En la seua tasca de fer efectiu el dret fonamental a l'educació que constitueix la seua raó de ser, també han d'observar el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal que, com que no constitueix la seua activitat principal, a vegades genera dubtes sobre la interpretació i aplicació de la seua regulació.

El següent recurs pretén oferir respostes a les preguntes més habituals sobre aquest tema.

El maig de 2018 es va començar a aplicar el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que obligava a tots els Estats a modificar la seua legislació relativa al tractament de dades personals. Com a conseqüència d'aquesta normativa europea es publicà a Espanya la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Aquesta nova legislació podrà tindre concrecions en àmbits concrets, com l'educació, per tant, els continguts del present tema no s'han d'entendre com a elements estàtics, inalterables, sinó dinàmics, revisables i actualitzables.

En el context de la Comunitat Valenciana, a partir de l'entrada en vigor del RGPD, i abans de crear-se la LOPDGDD, es va publicar la Resolució del 28 de juny de 2018, de la Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat. Aquesta norma és el referent legal bàsic per a aquests, al costat de la nova LOPDGDD i el RGPD.

La Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és l'òrgan responsable dels fitxers de dades de caràcter personal segons estableix l'article 9 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell i ha de vetlar, dins del seu àmbit de competència, pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.

Però com a docents i/o gestors dels entorns educatius, tenim l'obligació de conéixer i aplicar la normativa relativa a tractament de dades. L'ús responsable de les dades, en les diverses realitats que ens envolten (espai físic, internet, etc.), és un avanç més en la millora de la qualitat educativa i el compliment de la legislació vigent.

El director o directora del centre educatiu haurà de complir els principis i les mesures de seguretat recollides en l'annex I de la Resolució de 28 de juny de 2018 que oferim en PDF en format amigable, podeu descarregar-lo clicant en la imatge. Aquest annex ha de ser difós pel director o la directora en el mateix centre educatiu a la resta de l'equip directiu, al claustre de professors, al consell escolar, així com a qualsevol altre òrgan col·legiat del centre que considere oportú.

Tal com reflecteix l'apartat 1.5 d'aquesta resolució:

"1.5. Qualsevol activitat en què estiguen presents dades de caràcter personal constituirà un tractament de dades, ja siga realitzada de manera manual o automatitzada, totalment o parcialment, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció."

Per tant, els centres deuran realitzar i mantindre un arxiu com a Registre d'activitats de tractament de dades (RAT) a la disposició dels qui manifesten interés legítim en una activitat que requerisca del tractament de dades. A aquest efecte, l'annex 4 ofereix models amb exemples de registre de les activitats de tractament de dades.

A més, l'annex 5 és un model de sol·licitud de consentiment per a la recollida de dades i l'annex 6, un model de cartell d'avís per a la captació d'imatges per a familiars.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va llançar el mes de desembre passat de 2018 el 'gestoreducatiu.es', un nou portal web amb recursos per a la gestió i l'organització dels centres educatius, que té com a objectiu facilitar aquestes tasques a la comunitat educativa en el si del sistema educatiu valencià. En aquest portal podeu trobar completa informació referent a la protecció de dades en centres educatius.

Per a qualsevol dubte o consulta, les persones afectades pels tractaments podran posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de dades personals. La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exerceix les funcions d'informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals.