Aneu a la barra d'eines

La Coordinació TIC als nous ROF de Primària i Secundària

A les acaballes del 2019 es van publicar al DOGV els nous ROF per als centres públics que imparteixen estudis Educació Infantil i Primària i també per als que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Ara mateix estem pendents de veure noves publicacions d’altres ROF com els que organitzaran els Conservatoris, els CIPFP, les EOI o les FPA.

En aquests ROF s’ha fet un tractament més acurat i definit de les tasques i funcions assignades a la Coordinadora o Coordinador de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, aspecte que any rere any es contempla en les diferents Instruccions d’Inici de Curs.

En primera instància, s’aprecia una clara homogeneïtzació de les funcions en els dos ROF publicats, ja que són exactament les mateixes.

De la mateixa manera, el contingut referit s’inclou en el capítol dedicat a les “Altres figures de coordinació”. El Capítol V (article 43) per a Infantil i Primària i el Capítol VII (article 51) per a ESO, BAT i FP.

L’article en qüestió es presenta a través de dos punts:

  • El primer punt dedicat al nomenament
  • I el segon a les funcions

L’única xicoteta diferència entre els dos ROF apareix quan parla del nomenament i és que, en el cas de l’ESO, BAT i FP es dona preferència als membres del Departament d’Informàtica que tinguen destinació definitiva al centre.

Diuen el següent:

Infantil i Primària

La direcció del centre designarà la coordinadora o coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), entre el professorat del claustre, preferentment entre els membres amb destinació definitiva al centre educatiu i amb formació i experiència en l’ús de les TIC, a proposta de la direcció d’estudis i oït el claustre.

ESO, BAT i FP

La direcció del centre designarà la coordinadora o coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) entre el professorat de l’especialitat d’informàtica amb destinació definitiva en el centre, o, en absència d’aquests, preferentment entre els membres amb destinació definitiva al centre educatiu i amb formació i experiència en l’ús de les TIC, a proposta de la direcció d’estudis i oït el claustre.

I respecte a les FUNCIONS, es parla de:

a) Coordinar l’ús de l’aula o aules d’informàtica del centre.

b) Vetlar pel manteniment del material informàtic.

c) Exercir la interlocució amb el Suport i Assistència Informàtica (SAI), així com amb l’Administració, en els temes relatius a les TIC.

d) Gestionar dins de l’aplicació d’inventari TIC proporcionada per l’Administració, el maquinari i el programari de què disposa el centre, i responsabilitzar-se que estiga localitzat i disponible.

e) Col·laborar en la confecció de l’inventari del material informàtic no inclòs en l’aplicació d’inventari TIC.

f) Promoure i assessorar el claustre en la integració de les TIC en la tasca docent i la seua incorporació a la planificació didàctica i projectes d’innovació.

g) Assessorar en matèria informàtica la resta del professorat i informar de les activitats que es duguen a terme en l’aula o aules d’informàtica.

h) Conéixer i promoure l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica, administrativa i de comunicació que l’Administració pose a l’abast dels centres educatius, i assessorar la comunitat educativa sobre l’ús d’aquestes.

i) Conéixer la normativa i ordenació reguladora de l’ús de les TIC al centre i assessorar la comunitat educativa sobre aquestes.

j) Col·laborar en el disseny del programa anual de formació del centre assessorant el claustre i, específicament, la figura de la coordinació de formació, per a realitzar l’anàlisi de les necessitats formatives del claustre quant a l’àmbit TIC.

k) Assessorar la secretaria del centre en la seua funció d’atendre i difondre els requisits normatius perquè el centre complisca la normativa vigent en protecció de dades en els procediments administratius, i en la manera de compartir informació mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

l) Qualsevol altra que l’Administració educativa determine en el seu àmbit de competències.

Des de la Coordinació TIC Central i Provincial, estem a la vostra disposició per a intentar ajudar i acompanyar-vos en les tasques que desenvolupeu en la Coordinació TIC dels centres.