Aneu a la barra d'eines

Integració curricular

La integració de les TIC en el currículum és un procés complex sobre el qual podem trobar multitud de reflexions. En aquesta proposta s’avaluen els criteris didàctics i metodològics, els organitzatius i la planificació i organització de materials didàctics digitals.

Diagnòstic pas a pas

A) Criteris didàctics i metodològics

  • Criteris didàctics seqüenciats per a l’adquisició de la competència digital
  • Models didàctics i metodològics de referència en l’ús de les TIC
  • Estratègies d’organització didàctica de recursos digitals
  • Criteris didàctics per a l’atenció a les Necessitats Específiques Educatives

B) Criteris organitzatius

  • Organització dinàmica de grups
  • Organització de l’espai i temps didàctic (aules-classe, aules virtuals, entorns d’interacció didàctica, plataformes educatives…)
  • Mecanismes de comunicació i interacció entre professorat i alumnat i entre iguals

C) Planificació i organització de materials didàctics digitals

  • Creació de materials i organització de seqüències d’aprenentatge
  • Protocol d’actuació sobre un banc de recursos didàctics digitals amb criteris homogenis i revisió periòdica