Aneu a la barra d'eines

Dinamització d’espais

Fins fa pocs anys, els espais habilitats dels centres on podíem desenvolupar i implementar tasques i processos formatius amb l’ús de les TIC eren molt concrets. Fonamentalment, eren:

 • Sala del professorat
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca

En quan a la Sala del professorat, dos serien les tasques més importants:

 • Afavorir el coneixement per part del professorat de les principals ferramentes de treball a les quals pot accedir des d’aquests equips, facilitant l’accés a materials formatius, recursos, etc.
 • Promoure bones pràctiques cap a l’ús de recursos oberts i compartits.

Respecte a la Biblioteca, pot ser molt útil com a espai d’accés a internet per a tota la comunitat educativa, tant en processos de consulta personal com de suport a la tasca docent diària en dinàmiques de treball en les quals participen els estudiants. A tindre en compte que faria falta:

 • Planificar l’horari i les normes d’ús perquè alumnat, professorat i, si és el cas, famílies, puguen utilitzar els equips per a fer tasques.
 • Recollir i difondre normes bàsiques del bon ús d’internet i de recursos oberts i compartits.

Finalment i quant a l’Aula d’informàtica, per a facilitar l’organització i dinamització d’aquests espais, cal tindre en compte alguns aspectes:

 • Gaudir d’una disposició i configuració adequada de l’equipament (usuaris creats, servidor i clients/equips actualitzats, xarxa, etc.). A més, és del tot recomanable establir horaris de reserva i normes d’ús i oferir fulles de possibles incidències per a vetlar pel seu manteniment.
 • En el cas de l’Educació Secundària, existeix la figura de la Persona Coordinadora de l’aula d’Informàtica, càrrec que ve definit en les instruccions d’inici de curs on s’especifiquen les seues funcions en relació a l’ús de l’aula d’Informàtica. Així i tot, és recomanable i necessària la col·laboració entre totes dues coordinacions, acordant els processos de gestió i organització que consideren oportuns, sempre amb la intenció de millorar i donar resposta a les necessitats del centre.
 • En altres àmbits educatius en els quals no existeix la figura de la Persona Coordinadora de l’aula d’Informàtica, caldrà establir els mecanismes necessaris per a dinamitzar aquest espai sempre que forme part de l’estructura del centre.

Actualment, la incorporació massiva de més aparells, ha permés que pràcticament totes les aules, disposen d’equipament tecnològic. A més dels espais específics, la gran majoria d’aules d’ús ordinari ja disposen d’ordinador, connexió a internet, projector, PDI, etc.

Això implica una nova perspectiva quant a la necessitat d’orientar i donar suport als nostres companys amb relació a l’ús de tots aquests dispositius en les seues tasques diàries.

Algunes tasques o accions a tindre en compte en aquest nivell de dinamització, serien:

 • Afavorir la gestió autònoma d’usuari a l’aula: posada en marxa, manteniment bàsic, comunicació d’incidències, etc.
 • Promoure l’aplicació didàctica de les TIC a l’aula a través d’aplicacions i recursos digitals.
 • Promoure un ús segur i responsable d’internet, prevenint problemes derivats d’aquest ús.

En la comunitat CvTIC podeu trobar algunes eines que us poden ajudar a dinamitzar les TIC ateses les característiques de cada centre.

 

SUGGERIMENT

 

En el següent enllaç podeu trobar una compilació de propostes de «Normes d’ús de l’aula d’informàtica» elaborades pels participants de la formació avançada per a la Coordinació TIC del curs 2017-18.

Normés d’ús Aula d’informàtica