Aneu a la barra d'eines

Delegatic maquinari

Puc comprar equipament TIC des d’un centre educatiu?

INFOGRAFIA INFORMATIVA

Per a contestar a aquesta pregunta el primer que hem de conéixer és la normativa recollida en la Resolució de 23 d’octubre de 2018, i la seua concreció en la web DELEGATIC.

En la resolució especifica en el seu article primer “Delegar en qui exercisca la direcció dels Centres Educatius públics no universitaris les competències com a òrgan de contractació d’equipament i productes TIC per a l’àmbit dels Centres Educatius de la Generalitat.”

No obstant això aquesta delegació ve fitada en l’article segon:

  • “En tot cas, per motius tècnics i de coordinació, qualsevol provisió de serveis i subministraments TIC, ha d’estar subjecta única i exclusivament al catàleg d’equipament i productes TIC establits per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.”
  • “Quan es requerisca equipament o productes TIC que no estiguen inclosos en el catàleg, el centre educatiu necessitarà un informe favorable emés per la DGTIC.”
  • “En la pàgina web http://www.ceice.gva.es/delegatic es podrà consultar tant el catàleg d’equipament i productes TIC, com les instruccions addicionals per a la gestió de les provisions i sol·licituds d’informe favorable.”

Així, en la web DELEGATIC existeix, entre altres punts, un catàleg de material dividit en tres apartats:

  • 5.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
  • 5.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
  • 5.3. Productes inventariables que els centres podran adquirir amb autorització prèvia de la DGTIC

Tal com s’indica, els dos primers apartats contenen articles que els centres poden adquirir sense necessitat d’un informe favorable o autorització prèvia de la DGTIC.

Només s’haurà de sol·licitar informe favorable de la DGTIC per a adquirir articles que apareguen especificats en l’apartat 5.3 del catàleg. Aquest apartat actualment no conté cap article. Per això, mentre que no aparega algun article en ell, no ha de sol·licitar-se per part dels centres cap autorització.

El catàleg pot actualitzar-se en qualsevol moment, per la qual cosa poden anar apareixent o desapareixent articles en els tres apartats indicats. Per a saber si des de l’última vegada que es va consultar hi ha hagut alguna actualització dels articles, ha de revisar-se la data d’última actualització que apareix en l’apartat 1. Informació prèvia.

Per tant, abans de comprar material TIC hem de tindre en compte:

  • Que no ho puguem demanar mitjançant OVICE. Cal revisar quins equips hi ha disponibles i per a quins motius o en quines circumstàncies poden sol·licitar-se.
  • Que aparega en el llistat de material que existeix en DELEGATIC. Tan sols l’equipament que apareix en els apartats d’aquesta web es pot comprar per part dels centres.

Però, he de demanar equipament TIC cada vegada que ho considere necessari?

No. Conselleria continua enviat la renovació de determinats espais de forma automàtica (equip directiu, sala professorat, aula informàtica…) Aquestes renovacions es realitzen en funció dels equips disponibles (pressupost de compra), de la prioritat marcada i de l’any de l’equipament a renovar.

Tan sols en cas que s’hagen habilitat en el centre nous espais o càrrecs que no hagen sigut dotats amb anterioritat. Aquest tràmit l’ha de realitzar a través de OVICE el director o directora del centre.

Una vegada rebuts equips nous enviats des de la DGTIC, el centre pot reubicar aquest material, o el que haja sigut renovat per ell, per a dotar altres necessitats del centre que es consideren més prioritàries en qualsevol altre espai. Tan sols ha de deixar-se constància en l’aplicació d’inventari del canvi d’ubicació.

PER A SABER MÉS

Si després de llegir aquesta entrada necessites més informació sobre el tema de deixem diversos enllaços a llocs d’interés.