Aneu a la barra d'eines

Tractament de dades en centres educatius.Conceptes bàsics.

Què és una dada de caràcter personal?

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació alfanumèrica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables. Encara que no estiga associada a una identitat, és una dada de caràcter personal si a través d'aquesta informació es pot identificar o individualitzar dins d'un col·lectiu a una persona sense esforços desproporcionats.

Dades especialment protegides

Les dades especialment protegides revelen circumstàncies o informació de les persones sobre la seua esfera més íntima i personal. Requereixen una especial atenció i que s'adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar que el seu tractament origine lesions en els drets i llibertats dels titulars de les dades.

Formen part d'aquesta categoria de dades personals aquelles que:

  • Revelen ideologia, afiliació sindical, religió i creences.
  • Facen referència a l'origen racial, a la salut i a la vida sexual.
  • Donen constància de la comissió d'infraccions penals i/o administratives.

En l'àmbit educatiu és freqüent, el tractament de dades relatives a la salut de l’alumnat, inclosa la prestació de serveis d'atenció sanitària.

El Reglament General de Protecció de Dades denomina a les dades especialment protegides com a “categories especials de dades”, incloent-hi de forma específica en aquestes categories les dades biomètriques i les dades genètiques.

Exemples
1 Com a part de la funció educativa, el professorat recull dades de salut (lesions, patologies, diagnòstics mèdics, etc.), que es tenen en compte en el dia a dia, quan es va a curar a un xiquet/a, etc.
2 Si el centre té servei d’infermeria, quan l’alumnat és atés per aquest servei extern.
3 Com part de la tasca d’orientació psicopedagògica.
Tin en compte!
No té la consideració de categoria especial de dades o dades sensibles que un/a alumne/a curse l'assignatura de religió, ja que el fet de cursar la mateixa no implica revelació de la seua confessió religiosa.

De qui són les dades de caràcter personal?

Les dades de caràcter personal són dels afectats o interessats: alumnes, pares, tutors, professors o personal d'administració i serveis.

Cada persona és titular de les seues respectives dades de caràcter personal.

Què és un fitxer?

Un fitxer és tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles conformement a criteris determinats, ja siga centralitzat, descentralitzat, repartit de forma funcional o geogràfica o tractat de forma manual o automàtica.

El RGPD suprimeix l'obligació de notificar els fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a les autonòmiques, i se centra en les activitats del tractament.

Qui és el responsable del tractament de dades?

En qualsevol activitat que estan presents les dades de caràcter personal existeix un tractament, ja siga manual o automàtic.

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, pública o privada, que decideix sobre la finalitat, contingut i ús d’aquest, bé per decisió directa o perquè així li ve impost per una norma legal.

Quan es tracte de centres educatius públics, el responsable del tractament és l'administració competent en matèria d'educació. En en cas de la Comunitat Valenciana el responsable és la persona titular de la sotssecretaria de la Conselleria d’Educació.

Quan es tracta de centres concertats i privats els responsables del tractament de les dades seran els mateixos centres.

Qui és l'encarregat del tractament de dades?

L'encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracte dades personals per compte del responsable del tractament.

En determinats casos, els centres educatius per a complir les seues funcions necessiten comptar amb la col·laboració d'altres persones o entitats que no formen part de la seua organització, per exemple, per al servei de menjador, servei mèdic, transport o per a la realització d'activitats extraescolars.

Aquestes persones i entitats, quan presten els seus serveis, també tracten les dades de caràcter personal de l’alumnat, professorat i famílies, però ho fan per encàrrec del responsable del tractament, és a dir, del propietari del centre (privat/concertat) o de l'Administració educativa (centre públic).

Les empreses que realitzen aquest tipus de serveis tenen, en relació amb el tractament de dades personals que realitzen, la consideració d'encarregats de tractament.

Les empreses que realitzen aquest tipus de serveis tenen, en relació al tractament de dades personals, la consideració d’encarregats de tractament. En aquestos casos és necessari que la prestació del servei es regisca per un contracte que haurà d'incloure les garanties adequades per la tractament de dades.

En el cas de centres públics l’empresa o persona encarregada del tractament haurà de signar un contracte amb el responsable del tractament, que haurà d’incloure les clàusules que s’indiquen al: Manual d’Adequació a la LOPD per als Centres Docents (p. 9).