Instruccions de matriculació

MATRÍCULA CURS 2022/2023

El procés de matriculació, al igual que el passat curs, es realitzarà telemàticament: tota la documentació requerida s’enviarà al conservatori per correu electrònic a matricula@conservatoriontinyent.com . Aquelles famílies que no disposen d’ordinador per a fer la matrícula, hauran de telefonar al centre per agafar cita i acudir després en el dia i hora indicat.

Quan tot l’alumnat haja enviat la seua proposta de matricula, el centre començarà a matricular i assignar els horaris a l’alumnat que ha sigut ordenat per cursos, de major a menor qualificació en la nota de l’instrument

En cas d’empat es seguirà ordre alfabètic, alternant cada any de la A a la Z o de la Z a A. Aquest curs l’ordre per al desempat serà de la Z a la A

El procediment serà el següent:

Es convenient crear a l’ordinador una carpeta de matrícula on anar guardant tots els arxius que després adjuntarem al correu electrònic que hem d’enviar.

PRIMER PAS: Emplenar l’imprés de matrícula

1- Descarregar i emplenar l’imprés de matriculació:

IMPRÉS DE MATRÍCULA E. ELEMENTAL.

IMPRÉS DE MATRÍCULA E. PROFESSIONALS .

L’imprés és emplenable i per tant CAL DESCARREGAR-LO a l’ordinador i emplenar-lo. Després  d’emplenat, qui tinga signatura digital podrà signar-ho digitalment, si no, ho haureu d’imprimir signar i escanejar per a adjuntar-lo al formulari. Recordeu que en cas de no convivència per separació o divorci, l’hauran de signar els dos progenitors.

ELECCIÓ D’HORARIS ELEMENTAL:

Els cursos 1r i 2n d’elemental : cada grup dels oferits pel centre te un horari de llenguatge i cor associats A l’imprés de matricula heu de proposar dos opcions d’horaris per tal que després, en el procés d’assignació d’horaris, si el grup elegit com a primera opció esta complet, poder assignar la segona opció. Només en el cas que no es poguera assignar l’horari de la primera opció elegida, ens posarem en contacte per tal d’informar-los. En el següent enllaç els podeu consultar i després poseu en l’imprés la vostra elecció

                   HORARIS 1R i 2N ELEMENTAL                 ORDRE DE MATRICULACIÓ 2N

Els cursos 3r i 4t d’elemental els horaris de Conjunt , Llenguatge Musical i Cor venen ja assignats. En el següent enllaç els podeu consultar i després ho poseu en l’imprés (opció 1)

                   HORARIS 3R I 4T ELEMENTAL           ORDRE DE MATRICULACIÓ 3º

 ORDRE DE MATRICULACIÓ 4º

ELECCIÓ D’HORARIS PROFESSIONAL:

                  HORARIS DE E. PROFESSIONALS

GRUPS DE BANDA DE 2N E. PROFESSIONALS

LLISTAT D’ALUMNAT DE LA BIG BAND

LLISTAT GRUPS DE MÚSICA DE CÀMBRA

ORDRE DE MATRICULACIÓ

A l’imprés de matricula heu de proposar dos opcions d’horaris per tal que després, en el procés d’assignació d’horaris, si de la primera opció triada algun dels grups esta complet, poder assignar la segona opció. Només en el cas que no es poguera assignar l’horari de la primera opció elegida, ens posarem en contacte per tal d’informar-los.  En 5é i 6é les assignatures d’Història de la Música i Analisi van lligades, hauran de triar dos opcions. Els alumnes de coordinació horaria que fan el Anàlisi a l’Institut han de triar dos opcions de l’assignatura d’història. 

Si no teniu clar les assignatures que corresponen a cada especialitat/curs ho podeu consultar en la web del conservatori

Si teniu algun aclariment que fer, ho podeu escriure en el cos del correu electrònic.

L’horari de l’Instrument i del piano Complementari s’elegiran en setembre.

L’alumnat de 5é i 6é haurà de proposar 3 opcions per a l’assignatura optativa. Recordeu que es cursarà una assignatura optativa en el 5é i una altra distinta en el 6é curs d’EP.

IMPORTANT: si del curs passat us ha quedat alguna assignatura teòrica suspesa, haureu de proposar també horari.

 2- Guardar, en la carpeta de matrícula creada a l’ordinador, el pdf de matrícula per a aportar-lo després. Ha de tindre el següent títol “Nom i cognoms de l’alumna/e – matrícula”.

SEGON PAS: Emplenar el pdf de Web Familia  (sols aquells alumnes que no tinguen ja activat del curs anterior aquest servei)

Aquest document és per a donar consentiment per activar el servei de Web Familia en el conservatori i poder vorer les notes, faltes, etc del vostre fill/a, mitjançant el vostre correu electrònic. Una vegada s’active aquest servei, rebreu un email amb la contrasenya per accedir a Web Família.

 1. Llegir el MANUAL WEBFAMILIA
 2. Descarregar i emplenar LA SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA WEBFAMILIA
 3.  Després d’emplenat, qui tinga signatura digital podrà signar-ho digitalment, si no, ho haureu d’imprimir signar i escanejar per a adjuntar-lo al formulari.
 4. Guardar, en la carpeta de matrícula creada a l’ordinador, el pdf de webfamilia per a aportar-lo després. Ha de tindre el següent títol “Nom i cognoms de l’alumna/e – webfamilia”.

TERCER PAS: Emplenar el full de l’AMPA

El pagament de la quota de l’AMPA es voluntari. Per a inscriure-vos heu de:

1- Fer el pagament tal i com s’indica a la sol·licitud d’inscripció a l’AMPA

2- Guardar a la carpeta de matricula :

– La sol·licitud emplenada amb el títol “Nom i cognoms de l’alumna/e – sol·licitud AMPA”

– El justificant del pagament amb el títol “Nom i cognoms de l’alumna/e – pagament AMPA”

QUART PAS: Enviar un correu electrònic aportant tota la documentació

Aquests són els documents requerits per a formalitzar la matrícula:

 • Imprés de matrícula
 • Sol·licitud d’accés a la web família , (sols aquells alumnes que no tinguen ja activat aquest servei)
 • Sol·licitud inscripció a l’AMPA i justificant de pagament (Pagament voluntari)
 • Còpia justificativa de la sol·licitud de beca per al curs 22/23., si és el cas.
 • Si et pertoca, també justificants d’exempció o bonificació de taxes.
 • Si és la primera vegada que et matricules en el conservatori, hauràs d’aportar també:
 • DNI de l’alumne/a
 • DNI/passaport dels pares
 • Fotografia tipo carnet.

Tota la documentació s’ha de enviar al següent correu electrònic:

      matricula@conservatoriontinyent.com

Si teniu alguna incidència, ho podeu escriure en el cos del correu electrònic. 

PAGAMENT (per als no sol·licitants de beca):

Una vegada rebuda la documentació en el conservatori, la revisarem i us enviarem un correu electrònic informant si tot està correcte o no, i enviarem el document de pagament (model 046) als alumnes de E. Elemental i als alumnes de E. Professional que no siguen sol·licitants de beca. Per a fer el pagament tindran dues opcions: imprimir el document i portar-lo al banc per a fer el pagament presencial, o en línia carregant en un compte corrent o per targeta bancària. El justificant del pagament el retornareu al conservatori amb el següent títol “Nom i cognoms de l’alumna/e-pagament”. El conservatori no matricularà ni assignarà horaris fins que estiga tota la documentació i el justificant del pagament.

NOTA: Becaris d’estudis musicals, famílies nombroses i altres persones tenen dret a exempció o bonificació de taxes segons la LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. (DOGV núm. 8202 de 30/12/2017). Si és el cas, caldrà aportar justificant.

ATENCIÓ ALS BECARIS:

 • En el moment de la matricula heu d’aportar la còpia justificativa de la sol·licitud de beca.
 • En començar el curs, tan prompte se us concedisca la beca per estudis musicals, heu d’aportar a la secretaria del conservatori la còpia de la justificació. En cas que us fora denegada, cal que demaneu al centre les taxes de matricula per tal de pagar-les