Ensenyaments Elementals 24-25

En esta pàgina anirem afegint les diferents formes d’accés conforme es vagen obrint els procediments.

Ingrés i accés d’aspirants amb característiques excepcionals (Termini d l’1 de febrer a 30 d’abril)

Ingrés a Primer Curs d’Ensenyaments Elementals

 • INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’INGRÉS A PRIMER CURS EE :
  • Termini d’inscripció: del 20 de maig al 7 de juny de 2024.
  • Estimació de places vacants provisionals: documente estimació places vacants.
  • Inscripció telemàtica: Pàgina per a la inscripció (només estarà disponible durant el termini d’inscripció)Enviar resguard d’inscripció i pagament: una vegada realitzada la sol·licitut en la pàgina de Conselleria, enviar els resguards a l’e-mail 03012505.secretaria@edu.gva.es
  • Llistats provisionals d’inscrits: consulta el llistat
  • Llistats definitius d’inscrits: consulta el llistat
  • Documentació:el dia de l’exàmen l’alumnat haurà de portar :
   • DNI o document acreditatiu oficial de la persona aspirant.
   • La sol·licitut d’inscripció generada al procés telemàtic juntament amb el justificant de pagament.
 • VACANTS per a totes les proves d’accés i ingrés: consulta les vacants
 • REALITZACIÓ DE LES PROVES D’INGRÉS A LES PROVES A PRIMER CURS EE:
 • RESULTAT DE LES PROVES D’INGRÉS A PRIMER CURS EE:
  • Publicació dels resultats provisionals: consulta
  • Publicació dels resultats definitius: consulta
 • HORA I ORDE ASSIGNACIÓ VACANT I MATRICULACIÓ. L’assignació de vacant instrumental es realitzarà:
  • del número 1 al 12: DIJOUS 25 a les 9:30h.
  • Del número 13 endavant: a les 10:00h.
  • En aquest acte es donarà cita per a la matriculació que es realitzarà entre el 25 i 26 de julio.

Els Ensenyaments elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els 8 i 12 anys, complits l’any natural d’inici dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments elementals amb menys de 8 anys o més de 12 s’entendrà com a excepcional, i la persona interessada haurà de realitzar la sol·licitud pertinent (més informació en este enllaç)

Estructura de la prova:

 • PROVA A: estarà composta per dos exercisis:
  • Exercisi 1a: Prova per a discriminar el to (altura), es realitzen diversos exemples entre dos sons. L’alumne haurà de contestar amb una G (greu) o una A (agut), depenent de si el segon so és més greu o agut que el primer.
  • Exercisi 2a: Prova de memória tonal. es realitzen diversos exemples de parelles de melodies. L’alumne haurà de contestar amb una I (igual) o una D (diferent), depenent de si les melodies que escolta són iguals o diferents.
 • PROVA B: es realitzarà de manera individual i estarà composta per dos exercicis:
  • Exercisi 1b: Imitació rítmica, es tracta de repetir 5 items (esquema rítmic) de breu duració per mitjà de la percussió de palmes o colps.
  • Exercisi 2b: Imitació rítmic melòdica. es tracta de repetir 5 ítems per mitjà de l’entonació. L’alumne imitarà breus seqüències que conjuguen amb el ritme i la melodia.

Una vegada ralizada la prova es farà públic en el tauler d’anuncis del centre un llistat en el qual es llistarà a tots els participants amb la puntuació final obtinguda, i amb el dia i hora per a matricular-se, així com les vacants de cada especialitat.

Accés a Diferents Cursos d’Ensenyaments Elementals

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de música es realitzaran d’acord amb el currículum del curs precedent al qual l’aspirant opte i tindran la següent estructura:

PROVA A: Prova de llenguatge musical (comú a totes les especialitats)
PROVA B: PRÀCTICA INSTRUMENTAL:
lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument
interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, d’entre una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la dificultat d’estes.

 • INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A DIFERENTS CURSOS EE :
  • Termini d’inscripció: del 20 de maig al 7 de juny de 2024
  • Estimació de places vacants provisionals: documente estimació places vacants.
  • Inscripció telemàtica: Pàgina per a la inscripció (només estarà disponible durant el termini d’inscripció)Enviar resguard d’inscripció i pagament: una vegada realitzada la sol·licitut en la pàgina de Conselleria, enviar els resguards a l’e-mail 03012505.secretaria@edu.gva.es
  • Llistats provisionals d’inscrits: consulta el llistat
  • Llistats definitius d’inscrits: consulta el llistat
  • Documentació:el dia de l’exàmen l’alumnat haurà de portar :
   • DNI o document acreditatiu oficial de la persona aspirant.
   • La sol·licitut d’inscripció generada al procés telemàtic juntament amb el justificant de pagament.
 • VACANTS per a totes les proves d’accés i ingrés: consulta les vacants
 • REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A LES PROVES A DIFERENTS CURSOS EE:
 • RESULTAT DE LES PROVES D’ACCÉS A DIFERENTS CURSOS EE:
  • Publicació dels resultats provisionals: consulta
  • Publicació dels resultats definitius: consulta
  • Termini de matrícula: 23 i 24 de juliol

CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I OBRES ORIENTATIVES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS