Lectura

INFORME LECTURA

MILLORAR LA SITUACIÓ DE LECTURA EN VALENCIÀ. PROPOSTES D'ACCIÓ DEL CECV

Per a  obtindre informació actualitzada de la situació de la lectura en l'àmbit familiar, escolar i altres entorns no formals, el Consell Escolar va dissenyar de manera conjunta amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) dues campanyes de lectura i una trobada en família des d'on extraure dades sobre hàbits i pràctiques lectores, comptant amb l'equip d'investigació de la Universitat de València, ERI Lectura4, coordinat per la Doctora Gemma Lluch. Amb aquesta col·laboració s'ha fet el present treball que es desglossa en tres parts que corresponen a les tres activitats realitzades al llarg de dos cursos acadèmics: Un tràiler de lectura en equip, KDDLectura, Llegim en família llibres i més, i Una biografia de lectura en vídeo.

 

 

 

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana ha volgut treballar, en l'àmbit de la lectura dins del sistema educatiu i els entorns familiars i socials. El CECV, a iniciativa pròpia, i a proposta de la Comissió de Treball d'Innovació ha realitzat diverses campanyes de promoció de la lectura.

Un trailer de lectura en equip
Una biografia de lectura en vídeo
Vinyetes per salvar el món
Un trailer de lectura en equip
Una biografia de lectura en vídeo
Vinyetes per salvar el món