CONSIDERACIONS GENERALS PER A REDACTAR EL PEC

CONSIDERACIONS GENERALS PER A REDACTAR EL PEC

Un dels aspectes que garanteix la qualitat dels processos educatius és l’autonomia dels centres escolars. Convé, per això, que cada centre puga gestionar el personal docent i no docent, així com els recursos materials per tal de donar la millor resposta educativa a l’alumnat en funció de les característiques de la comunitat educativa que el compon. Així doncs, els límits que aquesta autonomia comporta es deriven de la necessitat mateixa que els centres educatius i l’educació oferida en aquests mantinguen una retroalimentació amb la societat i l’entorn en què s’insereixen.

És responsabilitat de l’Administració educativa garantir la qualitat de les experiències d’aprenentatge que es duen a terme a tots els centres, de manera que ha de supervisar que el marge de maniobra més ampli que se’ls atorga es traduïsca en beneficis per a tot l’alumnat.

Un centre escolar de qualitat ha de donar resposta a l’equilibri complex que hi ha entre l’excel·lència, entesa com la posada en marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tot l’alumnat amb inquietuds tinga la possibilitat d’anar més enllà de la simple suficiència, i l’equitat, que trenca amb la falsa idea que l’equipara amb uniformitat, de manera que tot l’alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats.

El projecte educatiu de centre (d’ara en avant, PEC) és, entre tots els documents dels centres, el document referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa del centre ha d’expressar-ne les necessitats i plantejar-ne les prioritats de manera singular.

El PEC incorporarà els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promourà metodologies que facen valdre els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació, i que, a més, facen servir els recursos de l’entorn.

El PEC ha d’abraçar la complexitat i comprendre el context per a desenvolupar una anàlisi coherent, incorporant metodologies innovadores per a poder desenvolupar els continguts curriculars.

Així doncs, el contingut del projecte ha de ser clar i ha de reflectir un compromís de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix, tenint en compte les característiques de l’alumnat, de la comunitat educativa i de l’entorn social i cultural del centre. Així mateix, ha d’incloure els principis coeducatius i evitar aquelles actituds que afavorisquen la discriminació sexista i, mitjançant la intervenció positiva, promocionar, a partir de la posada en valor de les aportacions de les dones en cada àrea, el desenvolupament personal integral de totes les persones membres de la comunitat, garantir el respecte a la identitat de gènere sentida i incorporar accions encaminades a la no-discriminació que permeten superar els estereotips i comportaments sexistes i discriminatoris.

Per tant, seguint les indicacions dels apartats 1 i 7 de l’article 24 de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI, en el PEC i en tots els documents que regulen la vida del centre, s’inclouran la promoció de la igualtat en la diversitat i la no-discriminació de les persones LGTBI. A més, es fomentaran activitats de sensibilització amb la col·laboració de col·lectius LGTBI i de les persones progenitores i/o persones tutores legals i familiars de persones LGTBI. Totes aquestes accions incorporades als documents, plans i programes aprovats pels centres educatius, i aquelles altres que incorporen els centres per raó de la seua autonomia pedagògica, hauran de basar-se en fonts de referència avalades per la literatura científica sobre la matèria i remetre a les normes internacionals que garanteixen la protecció dels drets humans i els principis d’igualtat i no-discriminació, continguts en els tractats signats per l’Estat espanyol.

Aquests documents hauran de recollir també les recomanacions del Pla d’igualtat i convivència pel que fa a la implementació de mesures que perseguisquen la igualtat real de totes les persones que conformen la comunitat educativa, així com les estratègies pedagògiques i psicopedagògiques encaminades a garantir la igualtat en la diversitat, la no-discriminació cap a les persones LGTBI, mesures preventives, d’acompanyament i intervenció que donen resposta a possibles casos de vulneració de drets o violència infligida cap a aquestes persones. El contingut s’ajustarà al que disposa l’article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en la nova redacció que fa la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, i els articles 55 i 56 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització́ i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària, i també es podran aplicar la resta de disposicions vigents que estableixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del PEC.

La situació generada durant els cursos escolars 2019-2020 i 2020- 2021 a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, obliga a realitzar per part dels centres una anàlisi del seu PEC per tal de donar l’entrada a noves situacions que, a la vista dels esdeveniments, han obligat a un replantejament de molts dels aspectes de l’organització del centre i de l’organització curricular dels ensenyaments que s’imparteixen que fins ara semblaven inamovibles.

No obstant això, aquesta situació no ha de dur a la realització d’un treball burocràtic de modificació d’aquest projecte i dels plans i programes que en formen part, sinó a un treball organitzatiu real que permeta un millor funcionament del centre, i que enfoque les actuacions en el treball directe amb l’alumnat, especialment amb aquell que, com a conseqüència de confinaments totals o parcials o d’haver combinat l’ensenyament presencial amb l’ensenyament no presencial, no ha tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta dels seus companys i companyes i per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.