CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PRINCIPIOS COEDUCATIVOS

Aquestes instruccions (instruccions d’inici de curs)  es refereixen a les mesures d’ordenació acadèmica, la coordinació docent, l’elaboració del projecte educatiu i la programació general anual, els horaris lectius, i altres aspectes didàctics i organitzatius en els quals s’han d’incloure en tot moment els principis coeducatius de manera transversal, tenint en compte la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV 8168, 13.11.2017).

Aquests principis són:

– L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.

– La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.

– La integració dels objectius coeducatius assenyalats en els llibres de text i altres materials didàctics que s’utilitzen o es proposen en els projectes d’innovació educativa, que han de fer un ús no sexista del llenguatge i garantir, en les imatges que contenen, una presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.

– La capacitació de l’alumnat perquè l’elecció de les opcions acadèmiques es duga a terme lliure de condicionaments basats en el gènere.