Sol·licitar la Renúncia a una Convocatòria

A fi de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dos convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que es complisquen els requisits de la normativa vigent sobre aquest tema.

El procediment a realitzar serà el següent:

  1. Descàrregar i emplenar la instància corresponent. Podeu trobar-la a aquest enllaç.
  2. Signar digitalment o imprimir i signar el document.
  3. Enviar a l’email renunciaconvocatoria@cipfpbatoi.es la següent documentació:
    1. Instància emplenada i signada.
    2. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
    3. Documentació justificativa del motiu de la renúncia.
  4. La secretaria del centre contestarà confirmant la recepció.

NOTA: Totes les sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat segons la normativa vigent.