Què és el programa Innovatec?

El programa Innovatec, juntament amb el programa Emprén, Qualitas i Acredita conformen la Xarxa Novigi, una xarxa col·laborativa de centres educatius la finalitat dels quals és impulsar la qualitat de l’ensenyament de Formació Professional.

El programa Innovatec té com a objectiu la digitalització, les tecnologuies aplicades a totes les famílies professionals, així com la implantació de metodologuies actives o altres models innovadors, que juntament amb les futures tendències tecnològiques a implantar en els processos productius, milloren les comptències personals, socials i professsionals de l’alumnat de Formació Professional.

Una de les característiques principals del programa Innovatec és l’aplicació de Metodologies Actives, especialment la basada en l’aprenentatge col·laboratiu basat en proyectes (ACBP), on l’estudiant adopta un rol actiu i es convertix en el protagonista del seu propi aprenentatge, i el docent es converteix en guía i no en mer transmissor de coneiximents, fent ús de les tecnologuies aplicades, tant a la informació com al coneiximent (TIC/TAC), i aplicant una avaluació sumativa i certificadora com a eix central del procés d’ensenyament-aprenentatge, acompanyada d’una retroalimentació continua. Aixi mateix, es pretén l’implantació de competències avançades relacionades amb la digitalització, la innovació i el procediments tècnics que els diferents sectors necessiten en un mitjà termini.

Els beneficis de traballar amb aquesta metodología són:

  • Per a l’estudiant convertir-se en el protagonista del seu aprenentatge desenvolupant estratègies per a treballar en equip, resoldre reptes o projectes plantejats al llarg del curs escolar, afavorint la seua autonomía, creativitat i responsabilitat, aconseguint la competència general, els objectius generals i competències professionals, personals i socials marcats al seu currículum.
  • Per a les empreses, professionals i institucions col·laboradores, poder assessorar i acompanyar als centres educatius en el disseny, implantació i difusió de projectes i reptes empresarials. Col·laborar en el disseny dels perfils professionals i crear planter de professionals adaptats a les seues necessitats, així com participar en jornades, concursos i esdeveniments que s’organitzen, creant xarxes de col·laboració.

Durant aquest curs 21/22 estan participant 33 centres, que estan rebent formació en l’aprenentatge col·laboratiu basat en proyectes (ACBP) i en reptes (ETHAZI)

Els docents participants desenvolupen el seu treball tant en els seus respectius centres, implementat metodologies actives en els cicles formatius, com en les sessions de coordinació entre centres on comparteixen experiències i resultats en l’aula de l’aplicació d’aquestes metodologies.

El programa Innovatec continuarà aplicant-se en els propers cursos amb altres centres on s’imparteixen ensenyaments professionals, per assolir l’objectiu d’implementar les metodologies actives als cicles formatius de les diferents famílies professionals de la Comunitat Valenciana.