Protección de datos

protecion-de-datos

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

Activitats i Jornades
Alumnat
Alumni (antics alumnes)
Arxiu fotogràfic i audiovisual
Autoritzacions
Comunicació institucional i Promoció del centre
Expedients disciplinaris
Gestió de cita prèvia
Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
Prevenció de la violència i millora de la convivència
Professorat
Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
Proves i acreditacions
Reclamacions
Trasllats d’expedients
Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva.